Aktualności
2011-01-13 12:44:08

Projekt  skierowany jest do:
"˘działających Podmiotów Ekonomii Społecznej typu "non profit" czyli tych podmiotów, które ewentualne nadwyżki przychodów nad kosztami przeznaczają na działalność statutową wspierającą obszar ekonomii społecznej poprzez świadczenie dóbr i usług społecznych
"˘osób fizycznych, które pragną zakładać podmioty ekonomii Społecznej lub w przyszłości planują działać w sektorze ekonomii społecznej.

2011-01-13 11:19:37

Z początkiem 2011r. zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Duża część zmian wpływa na wysokość i możliwość uzyskania pomocy z tytułu zatrudniania niepełnosprawnych pracowników.

2011-01-13 10:45:51

 

2011-01-10 11:08:01

Podsumowanie projektu systemowego 2010 rok realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim. Od 2008 roku jest realizowany projekt systemowy "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie.

UWAGA !!!!
2010-12-07 13:09:59

W dniu 24 grudnia 2010r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim jest nieczynny.
2010-11-26 12:19:52


2010-11-26 10:07:49

PB260437_4.JPG

Dzień Pracownika Socjalnego to forma wyróżnienia wszystkich pracowników pomocy społecznej, to dostrzeżenie roli i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa. Jest to sposób promowania pracy socjalnej jako zawodu służebnego. Pomoc świadczona przez pracowników socjalnych bez względu na jej formę stanowi  zawsze rodzaj służby człowiekowi ubogiemu, pokrzywdzonemu, cierpiącemu, zmagającemu się z trudnościami życiowymi. Współczesna pomoc społeczna koncentruje się na aktywizowaniu osób wykluczonych społecznie. Aby sprostać temu wyzwaniu pracownik socjalny musi ciągle doskonalić swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, wprowadzać innowacyjne metody pracy z podopiecznym. Najważniejszym miernikiem skuteczności pracy pracownika socjalnego jest samodzielność ekonomiczna i życie w pełnej integracji społecznej osób, których wspiera i  pomaga. Dziś praca socjalna to szerokie spektrum działań pomocowych, których adresatami są bezdomni, doznający przemocy, borykający się z uzależnieniami, dotknięci chorobą, niepełnosprawnością, ubodzy i niezaradni. Dla wielu z nich instytucja pomocy społecznej jest jedynym miejscem, w którym ktoś pochyli się nad ich życiowymi dramatami.To wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi.Takich jak pracownicy socjalni. Wszystkim pracownikom socjalnym dziękujemy za obecność w swoich środowiskach lokalnych, za profesjonalizm i aktywność w rozwiązywaniu problemów społecznych. Życzymy,by źródłem radości i satysfakcji z pracy były małe i duże sukcesy podopiecznych.

                                                                          Pani Anna Śmit
                                                                               Dyrektor PCPR w Janowie Lubelskim
                                                                               wraz z pracownikami


2010-11-23 13:05:35

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną "Postis" w Lublinie zapraszają do udziału w projekcie "Zdobądź  Zawód Przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, Piorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

2010-11-09 13:30:18

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "œInBIT" Sp. z o.o. zaprasza bezrobotnych absolwentów do udziału w projekcie "œAbsolewnci na start"

INFORMACJA
2010-10-27 13:04:51

Przypominamy, że 2 listopada 2010 roku uplywa termin składania wniosków op przyznanie nagrody Starosty Janowskiego "Róża pomocy społecznej".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski