Aktualności
2012-01-30 13:45:56

Witamy na stronie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim


2012-01-27 10:46:08

Informujemy, że w okresie od 20 do 24 lutego 2012 roku organizowany jest po raz kolejny "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". W tym czasie w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim ul. Wojska Polskiego 19 A, tel. 15 8720-784 pełnione będą dyżury prokuratorów, którzy będą udzielali bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

2012-01-25 09:02:13

Poszukujemy kandydatów  z terenu powiatu janowskiego do prowadzenia oddziaływań korekcyjno "“ edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

 Powyższe osoby powinny spełniać następujące kryteria

1. Ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków ; psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, politologia, nauki społeczne

2. Posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

3. Mają udokumentowany co  najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt codziennie w godz. 8:00-15:00, tel. 15 8723-345


2012-01-09 09:18:45


       Uprzejmie informujemy, że Lubelskie  Hospicjum dla Dzieci im. " Małego Księcia"- NZOZ Stomatologia prowadzi  leczenie stomatologiczne pacjentów niepełnosprawnych.
Leczenie odbywa  się w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmuje nie tylko przyjęcia ambulatoryjne, ale również leczenie pacjentów w pełnym znieczuleniu ogólnym.
W czasie tych zabiegów jednoczasowo leczone są zęby , które tego wymagają (łącznie z leczeniem kanałowym), usuwane  są żeby, które nie mogą pozostać w jamie ustnej, oraz przeprowadzone są zabiegi  profilaktyczne (skaling, lakierowani preparatami zapobiegającymi próchnicy). Wykonujemy również zabiegi za zakresu chirurgii Szczkowo- twarzowej, jeżeli jest taka konieczność.
      Wszyscy pacjenci do 16 r. ż leczenie w znieczuleniu ogólnym mają refundowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, powyżej 16 r.ż wymaganym dokumentem jest stwierdzony umiarkowany lub głęboki stopień niepełnosprawności.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: WWW.dommalegoksicia.pl ( zakładka NZOZ Stomatologia) oraz pod nr teflonu (81) 5371394, 697949382.2011-11-29 16:27:20

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów tanecznych jako forma zajęć aktywizacyjnych dla 25 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim w ramach realizowanego projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 403018 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011Konferencja naukowa
2011-11-16 11:35:32

Informujemy, iż w ramach kompleksowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej  "Mosty zamiast murów"  organizowana jest konferencja pt.: "Przemoc w rodzinie - nowe wyzwania, nowe możliwości pomocy", która odbędzie się 5 grudnia 2011 roku w Hotelu DUO w Janowie Lubelskim ul. Turystyczna 10A.

Komitet organizacyjny:
mgr Anna Śmit
mgr Agnieszka Graboś
mgr Agnieszka Jonak
dr Beata Janeczko
INFORMACJA
2011-10-27 13:10:26

Przypominamy, że z dniem 31 października 2011 roku upływa termin składania wniosków  o przyznanie nagrody Starosty Janowskiego "Róża pomocy społecznej".
Projekty konkursowe realizowane przez PCPR w Janowie Lubelskim
2011-10-27 12:42:30

      Zgodna i szczęśliwa rodzina należy do najwyżej cenionych wartości w życiu każdego człowieka. Stanowi najkorzystniejsze środowisko życia i wychowania. Jednak zdarza się, że rodziny naturalne są powodem cierpienia i rozczarowania swych członków, dostarczając im przeżyć obciążających ich psychikę.
      Dlatego, tak ważne jest aby propagować i stale rozbudowywać formy najbardziej zbliżone swym charakterem do rodzin naturalnych jakim jest rodzina zastępcza. Osoby tworzące rodziny zastępcze okazują, przyjmowanym dzieciom, dobre serce, emanują ciepłem i życzliwością. Jednak nie zawsze posiadają wystarczające środki finansowe  aby zapewnić tym dzieciom dodatkowe zajęcia rozwijające, kompensujące powstałe zaległości lub braki. Dlatego w ramach budowania lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie janowskim, powstał projekt na zorganizowanie kompleksowych działań korekcyjnych, edukacyjnych i rekreacyjno "“ sportowych.

Są to dwa projekty realizowane w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
1)"Moja szansa"- wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych poprzez sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych .
2)"Otrzymuję pomoc i sam czuję się potrzebny" - wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych poprzez sfinansowanie grup wsparcia dla rodziców zastępczych.
      W ramach tych projektów w okresie od września do grudnia br. dla 8 dzieci zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe z wybranego języka obcego, przedmiotu humanistycznego i przedmiotu ścisłego prowadzone w miejscu zamieszkania oraz zajęcia nauki bądź doskonalenia pływania na basenie "Otylia" w Janowie Lubelskim. Natomiast dla rodziców zastępczych zostały zorganizowane zajęcia w ramach terapii indywidualnej lub grupowej.
      Realizacja zadań wpłynie pozytywnie na podniesienie poziomu edukacji wychowanków rodzin zastępczych oraz  świadomości i kompetencji wychowawczych ich rodziców.

STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" "“ realizacja w 2011 r.
2011-09-19 14:49:48

Studenci, słuchacze studiów podyplomowych, uczniowie szkół policealnych, studenci uczelni zagranicznych mogą składać w PFRON wnioski o dofinansowanie kosztów nauki.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
- posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowany stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)
- potwierdzenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki.
Zakres pomocy obejmuje m.in.:
- opłaty za naukę (czesne),
- koszty zakwaterowania ( w przypadku nauki poza miejscem stałego  zamieszkania ),
- koszty dojazdów,
- koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja, abonament),
- zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę w tym zakup programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
Wysokość udzielonego dofinansowania, uzależniona jest od sytuacji majątkowej wnioskodawcy, stopnia niepełnosprawności, wysokości opłaty za naukę ( czesnego), sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego ( samodzielnie czy wspólnie z rodziną) oraz od wyników w nauce.
Wnioski należy składać do 10 października 2011r. w Lubelskim Oddziale PFRON ul. Kunickiego 59, 20-422 Lublin.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski