Aktualności
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego
2012-11-26 15:18:13

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów tanecznych jako forma zajęć aktywizacyjnych dla 20 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Janowie Lubelskim w ramach realizowanego projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z
terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 472758 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.
2012-11-16 08:47:31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie ubiegać mogą się: osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1.prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
2.udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepelnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
3.udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

    Wnioski należy składać do dnia 30 listopada 2012 roku. 

Wniosek do pobrania

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH
2012-10-22 10:54:14

kapital_male.jpg logo_new_w_lublinie.jpg UE_EFS_L_kolor.bmp

Powiat Janowski oraz Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie  na podstawie Umowy Partnerskiej realizują projekt "Lubelskie "“ Obywatelskie "“ program rozwoju poradnictwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie "“ edycja II." Projekt współfinansowany jestprzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
         W ramach projektu oferujemy mieszkańcom powiatu janowskiego bezpłatne porady prawne i obywatelskie.
Bezpłatne porady udzielane są w Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych zlokalizowanym w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 20 (internat przy Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim).
Mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych porad przez cztery dni w tygodniu, zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych:

Poniedziałek      9.30    -    19.30
Wtorek              14.30    -    19.30
Środa                 8.00    -    13.00
Czwartek            8.00    -    13.00

        Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych funkcjonuje w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji.
Zakres poradnictwa obejmuje m.in. sprawy z zakresu: prawa cywilnego, rodzinnego oraz opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, prawa budowlanego i mieszkaniowego.
W Biurze otrzymać można również informacje o refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (KRUS) dla niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.
        Zapraszamy do skorzystania z usług Biura Porad Obywatelskich i Prawnych w Janowie Lubelskim.

Fundacja             Powiat         Powiat          Powiat          Powiat           Powiat
OIC POLAND"    Kraśnicki
Radźynski     Opoliski         Janowski       Parczewski


2012-10-05 10:50:55

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:  (określa je art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)


ALPEL
2012-10-05 10:04:04

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim zwraca się z prośbą o pomoc przy przystosowaniu mieszkania chronionego przeznaczonego dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo "“ wychowawcze i rodziny zastępcze.
       Mieszkanie chronione jest przeznaczone dla wychowanków, którzy po osiągnięciu pełnoletniości z różnych powodów nie mogą powrócić do rodziny biologicznej oraz nie mają możliwości uzyskania zaraz po opuszczeniu placówki lub rodziny zastępczej docelowego mieszkania. Zadaniem mieszkań ma być pomoc wychowankom kontynuującym naukę w pełniejszym przejściu z placówki lub rodziny zastępczej do samodzielnego życia.
       W związku z powyższym zwracamy się z apelem o  wsparcie w postaci nieodpłatnego  przekazania w dobrym stanie rzeczy takich jak: meble, sprzęty AGD, RTV, pościel, dywany itp.  do wyposażenia mieszkania chronionego.

Chętne osoby do udzielenia wsparcia prosimy o kontakt pod nr telefonu 15 8723-345

Kondolencje
2012-09-11 14:05:40

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś. P. Włodzimierza Gomółki
Wicestarosty Powiatu Janowskiego
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają
Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim


Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 przyjęty
2012-09-04 13:47:32

Informujemy stowarzyszenia, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione o których mowa w ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, że  dnia 24 sierpnia 2012 r.  Rada Ministrów przyjęła Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.  Jego celem jest poprawa jakości i zwiększania zaangażowania społecznego osób starszych. Szczegółowie informacje na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu 'Aktywny Samorząd'
2012-08-27 11:44:24

Informujemy, że od dnia 27 sierpnia 2012 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu"œAKTYWNY SAMORZĄD" , termin składania wniosków upłwa z dniem

30 wrzesnia 2012 roku. 

2012-08-13 13:01:31

PROGRAM PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JANOWIE LUBELSKIM
                                                                                                                            AKTYWNY SAMORZĄD
    Program "Aktywny samorząd" jest modyfikacją i połączeniem dwóch dawnych programów "Pegaz" i "Komputer dla Homera" realizowanych przez Lubelski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    W roku bieżącym Powiat Janowski miał możliwość przystąpić po raz pierwszy w roli realizatora powyższego programu.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski