Aktualności
2013-08-07 15:15:45

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych oraz warsztatów szkoleniowo-integracyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego
Numer ogłoszenia: 319154 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013


Informacja
2013-07-10 10:22:16

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana adresu siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

Nowy adres:
ul. Ogrodowa 20
23-300 Janów Lubelski

Nr telefonów pozostają bez zmian

,,Wiem, że warto się uczyć"
2013-04-29 11:24:20

Z przyjemnością informujemy, że dwóch wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu janowskiego w ramach Programu Stypendialnego dla Gimnazjalistów ,, Wiem, że warto się uczyć" "“ nigdy nie jest za wcześnie na zdobywanie doświadczenia zawodowego, realizowanego przez pracowników firmy Henkel oraz Fundację Przyjaciółka, otrzymało stypendium za najlepsze wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach. Mamy nadzieję, że będzie to początek ich sukcesów na drodze edukacyjnej    i zawodowej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                                Pracownicy PCPR

Termin składania wniosków do pilotażowego programu
2013-04-05 14:04:54

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ogłasza nabór  wniosków o udzielenie wsparcia w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wnioski należy składać w terminach:
- od 15 kwietnia do 31 maja 2013 roku dotyczy wszystkich obszarów natomiast w zakresie dofinansowania nauki dla studentów dotyczy tylko II semestru roku akademickiego 2012/2103
- w terminie  1 września do 30 września 2013 roku dotyczy wszystkich obszarów natomiast w zakresie dofinansowania nauki dla studentów dotyczy  I semestru  roku akademickiego 2013/2014

Wnioski dostępne są w siedzibie PCPR w Janowie Lubelskim oraz na stronie internetowej
w zakładce "Niepełnosprawni" - "Aktywny Samorząd / Pliki do pobrania".


W ramach programu można skorzystać z:
Modułu I:
Obszar A -

1.pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
Obszar B "“
1. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
2. dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C "“
1. pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
2. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ,
3.pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
4. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
Obszar D "“ pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,
Moduł II "“ pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Termin składania wniosków do programu "Wyrównywania różnic między regionami II" w 2013 roku
2013-02-27 09:46:33

Materiały informacyjne oraz formularze i załączniki  do programu znajdują się na stronie http://www.pfron.org.pl/portal/pl/96/1611/Program_wyrownywania_roznic_miedzy_regionami_II__2013.html

Wnioski dotyczące obaszarów B, C, D i E należy składać do tut. Centrum do dnia 10.04.2013r.

Ogłoszenie
2013-02-20 15:03:39

Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim informuje, że w związku z obchodzonym "Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw" oraz podjętą przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcją niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 roku w godzinach urzędowania 8:00 "“ 15:00 Prokuratorzy tut. Prokuratury będą udzielali bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępst.

Osoby chcące otrzymać taką poradę winny zgłosić się w w/w godzinach do siedziby Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim ul. Wojska Polskiego 19 A, do kierownika sekretariatu (pokój nr 1).

Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod nr telefonu (15)8720-784 i wskazanie, że chodzi o udzielenie porady prawnej

Nowa edycja programu a Kuku 2013
2013-02-11 08:46:16

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka do udziału w kolejnym wydaniu Programu "aKuKu".
Program A Kuku realizowany przez Fundację Oriflame Dzieciom i Fundację Przyjaciółka to program pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
Myślą przewodnią twórców tego projektu było poczucie, że wiele z dzieci wychowujących się w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych potrzebuje wsparcia edukacyjnego, rozwijającego zdolności i umiejętności a także zainteresowania. Tym projektem chcemy także wesprzeć rodzinne formy opieki i zwrócić uwagę, że dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka potrzebują naszego wsparcia tak samo jak ich rówieśnicy w domach dziecka.
Podjęta akcja ma charakter długofalowy i zakłada spełnianie potrzeb i marzeń dzieci. Program A Kuku to szansa na poszerzanie ich horyzontów i zainteresowań, na pozytywne spojrzenie na świat i swoje perspektywy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie programu "“> http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/dzialalnosc/akuku/

2013-02-07 13:10:43

Realizator programu: Jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkiego w obszarze A i powiatowego w obszarach B, C, D, F i G), które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie oraz Oddziały PFRON w przypadku obszaru E programu.
Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Program realizowany jest od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2013 roku.
Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w ramach:
1) obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) "“ część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
2) obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania "“ część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach powiatowych i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
3) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) "“ część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
4) obszaru D (likwidacja barier transportowych) "“ część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,
5)  obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) "“ wymagany wkład własny beneficjentów w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
6) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) "“ część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia),
7) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) "“ koszty wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

2013-01-31 11:08:49

    " Patrzcie, patrzcie to anioły
       Z niebieskiej krainy
       Czy słyszycie ?
       O Dzieciątku przynoszą nowiny "Ś"

23 stycznia 2013r. odbyły się Jasełka dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu janowskiego. Uczestnikami spotkania byli także mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej "Barka" im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim.


Informacje
2012-12-21 10:46:16

szlachetna_paka_2012.jpg
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski