Aktualności
2014-08-05 12:11:46

 Projekt pt. "Równi na rynku pracy "“ YEI" jest realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Prowadzony jest nabór do projektu młodzieży NEET (być osobą niepracującą/ bierną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się)- osoby młode od 18 do 25 roku życia. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2014r. do 31.12.2014r. 


2014-07-24 10:31:47

 

 Lista formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie

  Wszelkich informacji udziela menadżer projektu Pan Piotr Zielonka tel. 15 8725-252 lub 15 8717-536


2014-07-18 14:59:52

Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku letniego, warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych, kursów/szkoleń oraz zajęć rehabilitacyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego
Numer ogłoszenia: 242028 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Bezpłatne komputery dla osób niepełnosprawnych - ogłoszenie
2014-07-02 11:52:57

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż wszystkie wnioski zebrane w ramch projektu "œPrzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego" zostały przekazane do Fundacji Inicjatyw Lokalnych w Janowie Lubelskim, gdzie są weryfikowane pod kątem kompletności i poprawności dokumentów. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa zostanie podana do wiadomości na stronie Powiatu Janowskiego i PCPR w terminie późniejszym. 

Wszelkich informacji udziela menadżer projektu Pan Piotr Zielonka tel. 15 8725-252 lub 15 8717-536

2014-06-30 09:07:22

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim  po raz kolejny realizuje  program korekcyjno - edukacyjny pt. "Mosty zamiast murów" dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd
2014-06-16 14:36:54

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę dotyczącą zmiany terminu przyjmowania wniosków dotyczących modułu I.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:

1) w przypadku modułu I - do 30 sierpnia 2014r.

2) w przypadku modułu II -do 30 wrzesnia 2014r.

2014-06-04 14:23:07

Serdecznie zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki 2014, który odbędzie się 14 czerwca 2014 roku o godz. 16.00. Kampania ta jest przeprowadzana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w porozumieniu z Komendą Wojewódzka Policji w Lublinie w ramach realizowanego przez Komendę Główną Policji programu "Profilaktyka a Ty".

2014-05-28 12:30:14

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, iż w dniach 20 "“ 22 czerwca 2014r. na terenie miasta Lublin odbędzie się II Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin.Zjazd organizowany jest przez Miasto Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Związek Dużych Rodzin 3+. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego, który wraz z Małżonką zaszczyci swoją obecnością otwarcie uroczystości.

zaproszenie do skladania ofert
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski