Aktualności
2017-06-20 06:20:33

Dnia 18 czerwca 2017 roku podczas organizowanych „Dni Janowa Lubelskiego”odbywających się na ZOOM NATURY,Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim promowało ideę rodzicielstwa zastępczego.
W ramach przeprowadzonej akcji pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzielali wszelkich informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego oraz rozdawali ulotki informacyjne zawierające podstawowe informacje na temat warunków, jakie powinni spełniać kandydaci na rodziców zastępczych.

2017-06-06 15:08:49

Firma PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pt.: "Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności", który realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Wsparciem w projekcie możemy objąć osoby 
- nieletnie matki,
- rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami,
- rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci,
- matki przebywające w domach samotnej matki,
- osoby, które opuściły zakład karny, poprawczy lub areszt śledczy (do 24 miesięcy od opuszczenia zakładu/aresztu),
- osoby, które opuściły instytucje pieczy zastępczej (do 24 miesięcy od opuszczenia instytucji pieczy),
- osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 24 miesięcy od opuszczenia ośrodka),
- osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 24 miesięcy od opuszczenia ośrodka),
- osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 24 miesięcy od zakończenia nauki w szkole specjalnej),
- osoby młode, które opuściły schronisko dla nieletnich (do 24 miesięcy od opuszczenia schroniska),
- osoby przebywające w schroniskach i noclegowniach,
- migranci,
- osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 24 miesięcy od zakończenia zatrudnienia w zakładzie).


szkolenie
2017-05-29 12:16:54

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim wspólnie z Oddziałem Lubelskiego Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim zaprasza wszystkich chętnych, a w szczególności pracodawców i przedsiębiorców na szkolenie dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych i bezrobotnych dnia 30.05.2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 7 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy.
2017-05-25 14:06:43

W Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzimy już po raz jedenasty. Tego dnia w szczególny sposób przypominamy o ludziach wielkiego serca, którzy tworzą nowe rodziny dla dzieci osieroconych i odrzuconych tj. o Rodzicach Zastępczych. 


Projekt "Era młodych zawodowców"
2017-05-04 08:40:28

Projekt skierowany jest do:
-osób biernych zawodow,
-osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy w tym: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach.

Informacje o projekcie

Plakat projektu

Ustawa "za życiem"
2017-04-24 10:26:31

1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Niniejsza ustawa  gwarantuje rodzinom, w których urodziło się dziecko z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu lub z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem, wypłacenie jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. złotych. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów w rodzinie i nie wpływa na otrzymywanie innych świadczeń. Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Zdrowia

Spotkanie z Ławnikami Sądowymi
2017-03-17 13:56:53

W dniu 13 marca 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie informacyjne z  przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy spoełcznej: Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim, Ośrodka Pomocy Społęcznej w Janowie Lubelskim oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, które miało na celu pomóc w realizacji zadań Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.

IMG_20170313_115530.jpgIMG_20170317_115939.jpg

Nabór wniosków na realizację pilotażowego Programu "Aktywny Samorząd"
2017-03-03 10:38:00

"˘  Moduł I
Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 1 "“ pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D "“ pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

"˘ Moduł II
"“ pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Termin  przyjmowania wniosków:

a) Moduł I - do 30 sierpnia 2017 roku
b) Moduł II
- do 30 marca 2017 roku

Ogłoszenie Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim
2017-01-31 09:09:28

Grupa docelowa: 75 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepracujących, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego. W szczególności zapraszamy osoby z niskimi kwalifikacjami (posiadające wykształcenie maksymalnie średnie). 

plakat_W_ver2.jpg


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski