Informacje dla osób usamodzielnianych
PROCEDURY POSTĘPOWANIA PODCZAS PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ OSOBOM USAMODZIELNIANYM

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 8/2014 z 30.10.2014r. 
Dyrektora PCPR w Janowie Lubelskim

PROCEDURY POSTEPOWANIA PODCZAS PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ:

II. POMOCY DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH OPUSZCZAJACYCH RODZINY  ZASTĘPCZE, RODZINNE DOMY DZIECKA, PLACÓWKI OPIEKUNCZO "“ WYCHOWAWCZE, REGIONALNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO "“ TERAPEUTYCZNE, ZAKŁADY OPIEKUŃCZO "“ LECZNICZE, ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO "“ OPIEKUŃCZE LUB ZAKŁADY REHABILITACYJI  LECZNICZEJ


1. Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku, który należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:

a)  zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,

b) sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz  w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

2. Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

3. Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

4. Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

5. Po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia i kierownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dokonują oceny końcowej procesu usamodzielnienia "“druk oceny końcowej

do pobrania: Indywidualny Program Usamodzielnienia
Wniosek o wyznaczenie opiekuna

A. Osoby usamodzielniane objęci są pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.  Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.).

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zakład opiekuńczo "“ leczniczy, zakład pielęgnacyjno "“ opiekuńczy lub zakład rehabilitacji leczniczej zwanej dalej "osobą usamodzielnianą", w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:


przyznaje się pomoc:
"˘na kontynuowanie nauki,
"˘na usamodzielnienie,
"˘na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
"˘udziela się pomocy w uzyskaniu:
"˘odpowiednich warunków mieszkaniowych,
"˘zatrudnienia.
Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
"˘ 3lat "“ w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
"˘ roku "“ w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i na zagospodarowanie w formie rzeczowej jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.

"˘ Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200 zł. W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1 200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.), uzyskane       w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI
wniosek do pobrania


1. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

a) w szkole;
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli;
c) w uczelni;
d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

2. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 526 zł miesięcznie.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

5. W przypadku gdy po ukończeniu:

a) nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe lub do zakładu kształcenia nauczycieli,

b) studiów pierwszego stopnia osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia drugiego stopnia"” pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje także za wrzesień.

6. W przypadku gdy uprawnienie do pomocy na kontynuowanie nauki nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, pomoc przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni     w danym miesiącu kalendarzowym, w których przysługuje pomoc.

7. Pomoc na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek              o przyznanie pomocy.


POMOC NA USAMODZIELNIENIE

wniosek do pobrania
Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

"˘ w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną
  -nie mniej niż 3 470 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

"˘ w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo "“ wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:

   -nie mniej niż 6 939 zł "“ jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
    -nie mniej niż 3 470 zł "“ jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
    -nie mniej niż 1 735 zł "“ jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.


POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE
wniosek do pobrania

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1 577 zł,  a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności   w wysokości nie niższej niż 3 154 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

"˘Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się  w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Wychowanek otrzymujący pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, po otrzymaniu decyzji przyznającej pomoc podejmuje decyzję co do zakupu niezbędnego dla niego wyposażenia, przekładając dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie faktury za zakupione przedmioty. Należność dla sprzedawcy zostaje regulowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przelewem. Wychowanek na fakturze kwituje odbiór zakupionego dla siebie wyposażenia.

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

"˘ istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;

"˘ osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;

"˘ osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;

"˘ stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;

"˘ osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;

"˘ osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.


B.  Osoby usamodzielniane objęci pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. przed 01.01.2012r. opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo "“ wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej stosuje się przepisy dotychczasowe.

 POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI 

wniosek do pobrania 
Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej i spełnia inne warunki określone przepisami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U.  Nr 6 poz. 45 z późn. zm.), która wynosi 30% podstawy (kwota podstawy 1.647 zł). 30% podstawy wynosi 494,10 zł miesięcznie. Pomoc o której mowa, przyznaje się do czasu ukończenia przez wychowanka nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez niego 25 r. ż.

POMOC NA USAMODZIELNIENIE

wniosek do pobrania
1) Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej placówkę opiekuńczo "“ wychowawczą typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej:

"˘ 400% podstawy (kwota podstawy 1647 zł) - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała   w placówce opiekuńczo "“ wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej trzech lat "“ t.j. 6 588 zł;

"˘ 400% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży"“ t.j. 6 588 zł ;

"˘ 200% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w placówce opiekuńczo "“ wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od dwóch do trzech lat "“ t.j. 3 294 zł;

"˘ 100% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w placówce opiekuńczo "“ wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat"“ t.j. 1 647 zł.

2) Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej z rodziny zastępczej lub opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

"˘ 300% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres powyżej trzech lat "“tj. 4 941 zł;

"˘ 200% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres od dwóch do trzech lat "“ tj.3 294 zł;

"˘ 100% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres od roku do dwóch lat "“ tj. 1 647 zł.

Do okresów pobytu, o których mowa w ust. 1 i 2, wlicza się wszystkie okresy, w ciągu których osoba usamodzielniana przebywała w innej rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, rodzinnego i socjalizacyjnego, domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

 Do okresów pobytu, o których mowa w ust. 1 i 2, wlicza się również okres do sześciu miesięcy przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę usamodzielnianą, w przypadku gdy jej pobyt w rodzinie zastępczej ustał wskutek śmierci osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej.

Pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dłuższy niż sześć miesięcy traktuje się jako pobyt w placówce opiekuńczo "“ wychowawczej typu socjalizacyjnego, a osobie, która po tym okresie, przebywając w placówce opiekuńczo "“ wychowawczej typu interwencyjnego, osiągnęła pełnoletność jest przyznawana pomoc pieniężna na usamodzielnienie zgodnie z ust. 1. POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE

wniosek do pobrania


Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy tj. 4 941 zł.

Wartość pomocy na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się jako równowartość 300% podstawy.

           W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:

"˘ materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania;
"˘  niezbędne urządzenia domowe;
"˘  pomoce naukowe;
"˘  sprzęt rehabilitacyjny;
 "˘ sprzęt
Wychowanek otrzymujący pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, po otrzymaniu decyzji przyznającej pomoc podejmuje decyzję co do zakupu niezbędnego dla niego wyposażenia, przekładając dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie faktury za zakupione przedmioty. Należność dla sprzedawcy zostaje regulowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przelewem. Wychowanek na fakturze kwituje odbiór zakupionego dla siebie wyposażenia.


C.    PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB USAMODZIELNIANYCH

Pełnoletni wychowanek rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej może lecz nie musi przystąpić do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia. Tylko wychowankowie przystępujący do programu mogą ubiegać się o przyznanie pomocy pieniężnej. Świadczenia pieniężne nie są pomocą obligatoryjną, o ich przyznanie wychowanek ubiega się poprzez złożenie wniosku w sprawie przyznania danej formy, który winien być zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia.

Prawa wychowanków:
"˘    pełnoletni wychowanek opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, a deklarujący wolę realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia ma prawo ubiegać się o świadczenia pieniężne przysługujące osobom usamodzielnianym.
"˘    uzyskania wszelkich szczegółowych informacji o formach współpracy i zakresie wsparcia ze strony opiekuna usamodzielnienia i pracownika socjalnego prowadzącego Jego sprawę.  Ma prawo uzyskania wsparcia i pomocy ze strony powiatowego centrum pomocy rodzinie w rozwiązaniu problemów związanych ze szkołą, zatrudnieniem, problemów rodzinnych, mieszkaniowych, prawnych, psychologicznych lub innych wynikających z niezaradności po opuszczeniu placówki bądź rodziny zastępczej,
"˘ ubiegania się o świadczenia pieniężne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,    a także korzystania z ofert organizacji i instytucji wspierających młodzież wchodzącą w dorosłe życie.
Wychowanek zobowiązany jest do:
"˘  realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, m.in. poprzez: faktyczną naukę w szkole lub na uczelni, uczestnictwo w zajęciach szkolnych, pokonywanie kolejnych jej etapów, dokumentowania tego faktu w formie zaświadczeń, uzyskania wykształcenia zgodnego ze zdolnościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej,
"˘ czynienia starań w zakresie podejmowania zatrudnienia, w przypadku nauki                w systemie wieczorowym lub zaocznym,
"˘uczestnictwa w programach lub zajęciach kierowanych do młodzieży mających na celu uzyskanie dodatkowych kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia,
"˘kontaktu i stałej współpracy z opiekunem usamodzielnienia i pracownikiem socjalnym centrum, mającej na celu życiowe usamodzielnienie np. rozwiązanie trudnych sytuacji życiowych, wyboru szkoły, trudnej sytuacji mieszkaniowej, podjęcia pracy zarobkowej, specjalistycznego wsparcia.

Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać   w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:

1) uczy się:
     a) w szkole,
     b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
     c) w uczelni,
     d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
lub
2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności      i uczy się:
     a) w szkole,
     b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
     c) w uczelni,
     d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
     e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.Wyświetlono: 1663 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2014-03-13 12:32:53
Zmodyfikował: Konrad Łukasik 2021-01-07 11:59:51


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski