Aktualności
III JANOWSKIE DNI RODZINY

   To już trzecia edycja "janowskiego" święta rodziny, organizacji którego podejmuje się Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus", tym razem we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim. W tym roku inicjatywa została objęta wyjątkowym patronatem honorowym - samej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

            Inicjatywa ma na celu przede wszystkim  promowanie zapomnianych i stygmatyzowanych modeli rodziny. Jednak jak powszechnie wiadomo rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze kształtuje człowieka od najwcześniejszych lat, dlatego jej promowanie i wspieranie staje się istotną rolą całego społeczeństwa.

             Zainteresowanie, z jakim spotykała się w latach poprzednich inicjatywa święta janowskiej rodziny motywuje do tego aby kontynuować działania w tym zakresie. Zorganizowano więc III Janowskie Dni Rodziny, które odbędą się w dniach 24-25 października 2016r. pod hasłem "Rodzinna opieka zastępcza "“ doświadczenia, wyzwania, zagrożenia". A więc promowanym modelem jest rodzina zastępcza i inne formy rodzinnej pieczy zastępczej. Rodzina zastępcza to ogromne wyzwanie dla rodziców, ale jednocześnie możliwość inwestycji życiowej, jaką jest wychowanie i dawanie społeczeństwu dobrych i wyjątkowych ludzi. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Zatem rodzinna opieka zastępcza jest formą pomocy dzieciom i rodzinom w kryzysie. Najczęstszymi przyczynami umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych jest alkoholizm rodziców, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc w rodzinie, długotrwała i ciężka choroba, wyjazdy rodziców poza granice kraju, sieroctwo  i półsieroctwo.   

         Pierwszego dnia, rodziny będą mogły skorzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (np. psychologa, prawnika) oraz odbędą się warsztaty. Warsztat dla dzieci i młodzieży pt. "Umiejętność wyrażania swoich potrzeb, uczuć i opinii" dostarczy uczestnikom szeregu technik i umiejętności otwartego i stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw oraz podejmowania decyzji. Warsztat dla rodziców pt. "Praca i kontakty z rodziną biologiczną. Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych" ma natomiast na celu dostarczenie i poszerzenie wiedzy rodzin zastępczych, niezbędnej do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji, podniesienie poziomu motywacji do pełnienia roli rodzica zastępczego, wzmocnienie poczucia satysfakcji z pełnienia roli rodzica zastępczego a także identyfikację   własnych   zasobów   i   ograniczeń w  pełnieniu  funkcji  rodzica.

         Punktem kulminacyjnym działań będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem "Rodzinna opieka zastępcza "“ doświadczenia, wyzwania, zagrożenia", która odbędzie się 25 października 2016r. w Janowskim Ośrodku Kultury. Konferencja została objęta patronatem naukowym przez liczne uczelnie wyższe min. KUL, UMCS i WSPiA w Lublinie. Wśród prelegentów są osoby, które zajmują się pracą naukową w dziedzinie pedagogiki rodziny, socjologii itp., a także praktycy, zajmujący się bezpośrednią pracą z rodzinami zastępczymi oraz przedstawiciele rodzin zastępczych, którzy podzielą się własną wiedzą i doświadczeniami.

        Działaniem towarzyszącym III Janowskim Dniom Rodziny jest konkurs dla rodzin pt. "Rodzina na zastępstwo- serce na zawsze", którego ideą jest zaprezentowanie swoich wyobrażeń na temat rodziny zastępczej, własnych doświadczeń z kontaktu z taką rodziną lub wynikających z funkcjonowania w niej.

          Inicjatywa skierowana jest do wszystkich rodzin, nie tylko zastępczych, ale koncentruje się przede wszystkim na promowaniu tego modelu, pokazaniu wartości wychowywania się i funkcjonowania w tego typu środowisku rodzinnym.  

           Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem inicjatywy i udziału w tym wyjątkowym święcie rodziny.Wyświetlono: 935 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2016-10-14 11:43:38
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2016-10-14 12:49:47


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski