Aktualności
Bezpłatny kurs PRAWA JAZDY KATEGORII "B" oferta projektu "Kolejny krok- kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych"

Po dokonaniu analizy potrzeb grupy docelowej, oferta  projektu została rozszerzona o bezpłatny kurs PRAWA JAZDY KATEGORII "B". Mamy nadzieję, iż oferta wyjdzie naprzeciw oczekiwań potencjalnych uczestników projektu, tj. osób zamieszkujących teren województwa lubelskiego, w wieku 15-29 lat (w tym osób niepełnosprawnych) pozostających bez zatrudnienia, nieuczestniczącyc
w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), z wykształceniem maksymalnie policealnym należących do jednej z poniższych grup:

- młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), ze szczególnym uwzględnieniem:

    Wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu
    w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych;
    Wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe
    Wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i maja trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej

- matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie 3 warunki:

- pozostają bez pracy tj. są bierne zawodowo lub długotrwale bezrobotne (niezarejestrowane w urzędzie pracy)
- nie uczestniczą w kształceniu (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, mogą natomiast kształcić się w trybie zaocznym bądź wieczorowym)
- nie uczestniczą w szkoleniu (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności
   i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych  do wykonywania pracy).

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 r. ż. na który składa się:

 DIAGNOZA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH z utworzeniem IPD
 GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE
 POŚREDNICTWO PRACY
 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE modułem PRAWO JAZDY KATEGORII "B"
 STAŻE ZAWODOWE

W ramach projektu Uczestnicy Projektu mają zapewnione:

    BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KATEGORII "B"
    stypendia szkoleniowe
    stypendia stażowe
    zwrot kosztów dojazdu
    poczęstunek / ciepły posiłek podczas zajęć
    ubezpieczenie
    profesjonalną kadrę wykładowców
    materiały szkoleniowe
    certyfikat zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r.  potwierdzający zdobyte kwalifikacje


Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
"OIC Poland"
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
tel. 081 710 46 45
fax. 081 746 13 24
www.oic.lublin.plWyświetlono: 889 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2016-09-30 10:32:05
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2016-09-30 10:36:01


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski