Aktualności
Projekt "Kolejny krok "“ kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych"

Grupę docelową stanowić będą osoby zamieszkujące teren województwa lubelskiego, w wieku 15-29 lat (w tym osoby niepełnosprawne) pozostające bez zatrudnienia, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), z wykształceniem maksymalnie policealnym należących do jednej z poniższych grup:
- młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), ze szczególnym uwzględnieniem:
"˘    Wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu
w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych;
"˘    Wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe
"˘    Wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i maja trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej
- matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie 3 warunki:
- pozostają bez pracy tj. są bierne zawodowo lub długotrwale bezrobotne (niezarejestrowane w urzędzie pracy)
- nie uczestniczą w kształceniu (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, mogą natomiast kształcić się w trybie zaocznym bądź wieczorowym)
- nie uczestniczą w szkoleniu (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych  do wykonywania
  pracy).

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 r. ż. na który składa się:

  1.  DIAGNOZA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH z utworzeniem IPD
  2.  GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE
  3.  POŚREDNICTWO PRACY
  4.  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
  5.  STAŻE ZAWODOWE

W ramach projektu Uczestnicy Projektu mają zapewnione:

"˘    stypendia szkoleniowe
"˘    stypendia stażowe
"˘    zwrot kosztów dojazdu
"˘    poczęstunek / ciepły posiłek podczas zajęć
"˘    ubezpieczenie
"˘    profesjonalną kadrę wykładowców
"˘    materiały szkoleniowe
"˘    certyfikat zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r.  potwierdzający zdobyte kwalifikacje

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.oic.lublin.pl/kolejny-krok-kompleksowy-program-aktywizacji-zaw_4,101,290.html, bądź pod numerem telefonu: 81 710 46 45.


Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
"OIC Poland"

ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
tel. 081 710 46 45
fax. 081 746 13 24
www.oic.lublin.pl
Wyświetlono: 1011 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2016-09-21 10:46:16


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski