POKL / 2011
2011-12-27 15:34:40

Tegoroczny projekt skierowany był do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej (od 15 do 64 roku życia), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej udzielanych w tut. Centrum. Do projektu zostało zakwalifikowanych 80 uczestników tj. 60 osób niepełnosprawnych, 10 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze, 5 wychowanków rodzin zastępczych, którzy ukończyli 15 r.ż, 5 osób z Punktu Interwencji Kryzysowej dotkniętych przemocą domową.

      Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie pracownicy PCPR zawarli kontrakty socjalne, stanowiące pisemną umowę określającą uprawnienia i zobowiązania stron, w ramach wspólnie podejmowanych działań, zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

      Celem projektu była aktywizacja osób uczestniczących w projekcie, podnoszenie motywacji uczestników do działań i podejmowania nowych wyznań. Rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności dobrej komunikacji interpersonalnej. Lepsze poznanie samego siebie, swoich mocnych stron i zasobów którymi dysponuje. Ważnym celem jaki chcieliśmy osiągnąć w czasie trwania projektu było wzmocnienie wiary w siebie i swoje możliwości. Podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy oraz zwiększenie integracji ze społeczeństwem.


2011-12-27 15:23:32

        Dnia 15 grudnia 2011 roku w Janowskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja podsumowująca czwartą edycję  projektu systemowego  "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego"  realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim.


Konferencja podsumowująca projekt
2011-12-01 12:15:45

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim

serdecznie zaprasza
uczestników projektu

na konferencję podsumowującą projekt:
"Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego"  

która odbędzie się w dniu  15 grudnia 2011 roku
w Janowskim Ośrodku Kultury,  ul. Jan Pawła II 3
o godz. 10:00


Wyjazd rehabilitacyjno-szkoleniowy
2011-10-28 14:50:24

       W ramach projektu systemowego "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" w dniach od 5 października do 11 października 2011 roku odbył się wyjazd rehabilitacyjno-szkoleniowy dla 26 osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim. Podczas pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym "Uzdrowisko Nałęczów" uczestnicy mieli zapewnione zajęcia rehabiltacyjne oraz wsparcie psychologa.     

P1000758a.jpg

2011-10-28 09:01:49

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym  na rynku pracy, podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy oraz zwiększenie integracji ze społeczeństwem.
 Projekt jest realizowany od stycznia 2011 roku i obecnie jesteśmy na etapie rekrutacji uczestników. Zakładamy, że w  projekcie weźmie udział 80 osób, w tym 60 osób niepełnosprawnych, 10 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 5 wychowanków rodzin zastępczych oraz 5 osób będących klientami Punktu Interwencji Kryzysowej działający przy PCPR.

Uczestnikom projektu oferujemy:
-profesjonalne doradztwo zawodowe,
-indywidualne poradnictwo specjalistyczne:  psychologiczne, prawne,
-trening kompetencji i umiejętności społecznych,
-dowolne wybrane przez uczestników szkolenie zawodowe,
-sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym,
-sfinansowanie kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych lub zajęć rehabilitacyjnych dla osób   niepełnosprawnych,
-pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępcza lub placówkę opiek-wych.

Zapewniamy również:
-fachową obsługę,
-specjalistów w dziedzinie doradztwa zawodowego, psychologii, porad prawnych,
-profesjonalnych trenerów z zakresu szkoleń,
-materiały szkoleniowe i promocyjne,
-zwrot kosztów dojazdów na miejsce szkolenia,

Tegoroczna edycja tego projektu zakończy się w grudniu br., jednak sam projekt trwać będzie do 2013r.


2011-10-28 08:58:03

       Informujemy, iż w ramach projektu "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim funkcjonyje poradnia rodzinna w której uczestnicy projektu mogą skorzystać z poradnictwa specjalistycznego. Można uzyskać porady prawnika, psychologa i pedagoga. Prawnik przyjmuje w każdy poniedzialek, psycholog w wyznaczonych dniach miesiąca. Poniżej podajemy terminy:
26 maja, 20 czerwca, 7 lipca, 18 sierpnia, 22 wrzesnia, 20 października, 17 listopada, 8 grudnia 2011r.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy codziennie od poniedziałku do piatku w godz. 8:00 do 15:00.

2011-09-30 17:16:10

ZZa.jpg

Spotkanie plenerowe
2011-09-30 17:13:42

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim w ramach projektu systemowego"œIntegracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" zaprasza na spotkanie plenerowe, które odbędzie się przy Hotelu"œDUO" w Janowie Lubelskim dnia 28 września 2011 roku o godz.10:00.
     Spotkanie będzie miało na celu pokazanie uczestnikom projektu nowych rozwiązań w zakresie przystosowania otoczenia dla osób niepełnosprawnych oraz przekazanie informacji na temat bieżącej realizacji projektu oraz nastepnych etapów projektu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski