Niepełnosprawni
strona:  1 2
„Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem”.
2018-03-14 12:28:48

Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie:“Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem”. Rekrutacja trwa do 23 marca 2018 roku.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj

2018-02-21 13:04:39

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w Lublinie zaprasza do udziału w projekciepn.”ALTERNATYWA - kompleksowy program na rzecz integracji społeczno -zawodowej” realizowanego na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

2018-01-26 07:26:20

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na listę rezerwową do  projektu pn: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

2018-01-03 13:50:25

"Aktywizacja zawodowa gwarancją zatrudnienia" to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 r.ż., kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych).

Bezpłatny kurs florystyczny z egzaminem czeladniczym
2017-12-12 07:25:46

W związku z rozpoczętym naborem na kolejne szkolenie “Florysta z egzaminem czeladniczym” w ramach realizowanego projektu pn. “Era młodych zawodowców”  -więcej informacji kliknij tutaj
Program wyrównywania różnic między regionami III
2017-10-30 10:13:13

W związku z uruchomieniem procedur dotyczących „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości uczestniczenia w w/w programie.
    Celem Strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:
1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3) obszar D – likwidacja barier transportowych;

    Bardzo proszę o udostępnienie tej informacji wszystkim uprawnionym do złożenia wniosku podmiotom z terenu gminy.
Wnioski dotyczące w/w programu należy składać do tut. Centrum w terminie od 2 listopada 2017r. do  9 lutego 2018 roku.
    Dodatkowe informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej www.pfron.org.pl   ścieżka programy PFRON – programy realizowane obecnie.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

Program konferencji „Rodzina z niepełnosprawnością- wizerunek, przemiany, zagrożenia”
2017-10-30 10:07:24

Program Konferencji Naukowej pt.: „Rodzina z niepełnosprawnością- wizerunek, przemiany, zagrożenia”, która odbędzie się  9 listopada 2017 r. w Janowski Ośrodek Kultury. 
Ogłoszenie o konkursie pt. „Zrozumieć niepełnosprawność”
Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji spolecznej
2012-02-13 10:30:16

1. nadzór i umieszczanie osób w "Barce" Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim;
2. nadzór i kierowanie osób do ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3. nadzór i dofinansowanie  działalności warsztatów terapii zajęciowej;
4. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka"“ po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
5. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, w tym:
    a) informowanie mieszkańców o przysługujących prawach i uprawnieniach poprzez publikacje   prasowe, audycje radiowe i telewizyjne oraz punkty informacyjne,
    b)  udział w naradach, sesjach rad gmin, komisjach celem przekazania informacji dotyczących pomocy społecznej;
6.  opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią  rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych  w zakresie:
    a) rehabilitacji społecznej,
    b) rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,
    c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
7. prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób niepełnosprawnych,
8. dokonywania zwrotu kosztów poniesionych w ramach rehabilitacji zawodowej realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy;
9. opiniowanie ankiet- wniosków ośrodków ubiegających się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne lub przyjmujących grupy turnusowe przy udziale środków PFRON,
10. dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
11. dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych realizowanych w odpowiedzi na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych;
12. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki  pomocnicze na wniosek osób uprawnionych do ich składania;
13. dofinansowanie do zadań w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej spełniających warunki wynikające z ustawy;
14. prowadzenie statystyki i sprawozdawczości z zakresu w/w zadań,
15. realizacja programów celowych ogłaszanych przez PFRON
16. podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb, oraz realizacja innych zadań z  zakresu  pomocy osobom niepełnosprawnym w obowiązujących przepisach prawa.


strona:  1 2
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski