Niepełnosprawni
Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji spolecznej
2012-02-13 10:30:16

1. nadzór i umieszczanie osób w "Barce" Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim;
2. nadzór i kierowanie osób do ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3. nadzór i dofinansowanie  działalności warsztatów terapii zajęciowej;
4. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka"“ po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
5. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, w tym:
    a) informowanie mieszkańców o przysługujących prawach i uprawnieniach poprzez publikacje   prasowe, audycje radiowe i telewizyjne oraz punkty informacyjne,
    b)  udział w naradach, sesjach rad gmin, komisjach celem przekazania informacji dotyczących pomocy społecznej;
6.  opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią  rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych  w zakresie:
    a) rehabilitacji społecznej,
    b) rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,
    c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
7. prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób niepełnosprawnych,
8. dokonywania zwrotu kosztów poniesionych w ramach rehabilitacji zawodowej realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy;
9. opiniowanie ankiet- wniosków ośrodków ubiegających się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne lub przyjmujących grupy turnusowe przy udziale środków PFRON,
10. dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
11. dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych realizowanych w odpowiedzi na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych;
12. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki  pomocnicze na wniosek osób uprawnionych do ich składania;
13. dofinansowanie do zadań w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej spełniających warunki wynikające z ustawy;
14. prowadzenie statystyki i sprawozdawczości z zakresu w/w zadań,
15. realizacja programów celowych ogłaszanych przez PFRON
16. podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb, oraz realizacja innych zadań z  zakresu  pomocy osobom niepełnosprawnym w obowiązujących przepisach prawa.


2012-01-09 09:18:45


       Uprzejmie informujemy, że Lubelskie  Hospicjum dla Dzieci im. " Małego Księcia"- NZOZ Stomatologia prowadzi  leczenie stomatologiczne pacjentów niepełnosprawnych.
Leczenie odbywa  się w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmuje nie tylko przyjęcia ambulatoryjne, ale również leczenie pacjentów w pełnym znieczuleniu ogólnym.
W czasie tych zabiegów jednoczasowo leczone są zęby , które tego wymagają (łącznie z leczeniem kanałowym), usuwane  są żeby, które nie mogą pozostać w jamie ustnej, oraz przeprowadzone są zabiegi  profilaktyczne (skaling, lakierowani preparatami zapobiegającymi próchnicy). Wykonujemy również zabiegi za zakresu chirurgii Szczkowo- twarzowej, jeżeli jest taka konieczność.
      Wszyscy pacjenci do 16 r. ż leczenie w znieczuleniu ogólnym mają refundowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, powyżej 16 r.ż wymaganym dokumentem jest stwierdzony umiarkowany lub głęboki stopień niepełnosprawności.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: WWW.dommalegoksicia.pl ( zakładka NZOZ Stomatologia) oraz pod nr teflonu (81) 5371394, 697949382.2009-02-16 13:10:27

Zespół Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zajmuje się dofinansowaniem:

  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
  • sportu, kultrury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom nipełnosprawnym;
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
  • rehabilitacji dzieci i młodzieży.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski