Dziecko i Rodzina
strona:  1 2
PROCEDURY POSTĘPOWANIA PODCZAS PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH, POMOCOWYCH, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA
2014-05-27 12:02:36

                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia  nr 3/18 z dnia 21.06.2018r.
                                                                                        Dyrektora PCPR w Janowie Lubelskim

PROCEDURY POSTEPOWANIA PODCZAS PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ:
DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH, POMOCWYCH, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA


1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej:

    Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania, nie niższe niż kwota:
- 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
- 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.   - wniosek do pobrania

2.  Dodatek wychowawczy

      Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. – wniosek do pobrania

3.  Świadczenie „Dobry Start”

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w wersji papierowej, w terminie od dnia 1 sierpnia danego roku do 30 listopada. Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub osoba ucząca się będąca osobą usamodzielniającą. – wniosek do pobrania

4. Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka:

1) rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie. -wniosek do pobrania
2) rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie.

5.  Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – wniosek do pobrania

1) Rodzinom zastępczym i prowadzącemu rodzinny dom dziecka może zostać przyznane dofinansowanie do wypoczynku dzieci, w miarę zabezpieczonych w budżecie powiatu środków finansowych.
2) Udzielenie dofinansowania do wypoczynku dziecka następuje na podstawie wniosku złożonego przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka do PCPR.
3) Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni przed planowanym terminem wypoczynku dziecka.
4) Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji.
5) Dofinansowanie obejmuje zorganizowane formy wypoczynku dziecka.
6) W uzasadnionych przypadkach braku skierowania dziecka na wypoczynek w formie zorganizowanej, za uprzednia zgodą Dyrektor PCPR dofinansowanie może objąć niezorganizowane formy wypoczynku dziecka. W tej sytuacji świadczenie przyznaje się na podstawie szacunku wydatków, obliczonego przez podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób ponoszących wspólne koszty wypoczynku i pomnożenie przez liczbę dzieci, na które przyznaje się świadczenie.
7) Dofinansowanie do wypoczynku może być przyznane do kwoty 600 zł rocznie na jedno dziecko na podstawie udokumentowanych kosztów wypoczynku dziecka.
1. Dofinansowaniu podlegają koszty bezpośrednio związane z wypoczynkiem dziecka,  w szczególności:
a) wynagrodzenie organizatora
b) wstępy na imprezy, do kin, teatrów, muzeów
c) przejazdy,
d) noclegi,
e) wyżywienie
2. Udokumentowanie poniesienia kosztów wypoczynku dziecka następuje w formie przedłożenia do PCPR, w szczególności następujących dokumentów:
-faktur,
-rachunków
-biletów
- nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia wypoczynku dziecka.

6. Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo – wniosek do pobrania

1) Udzielenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzinnej formy pieczy zastępczej będzie udzielane w miarę zabezpieczonych w budżecie powiatu środków finansowych.
2) Udzielenie świadczenia  następuje na podstawie wniosku złożonego przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka do PCPR.
3) Świadczenie ma charakter jednorazowy i przysługuje w wysokości do 2 000 zł na jedno dziecko przyjmowane do rodzinnej formy pieczy zastępczej.
4) Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji.
5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać przyzna jednorazowe  świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do pieczy zastępczej, w miarę zabezpieczonych w budżecie powiatu środków finansowych, w wysokości wyższej niż 2 000 zł na jedno dziecko.
6) Rozliczenie świadczenia następuje na podstawie rachunków lub faktur przedłożonych przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka do PCPR w terminie 30 dni od dnia otrzymania przyznanych środków.

7. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo – wniosek do pobrania

1) Rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka może zostać przyznane świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w miarę zabezpieczonych w budżecie powiatu środków finansowych. 
2) Świadczenie okresowe przyznaje się na czas, który jest niezbędny do ustąpienia skutków zdarzenia, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
3) Rodzina, której przyznano świadczenie zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić PCPR     o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania świadczenia.  
4) Rozliczenie świadczenia następuje na podstawie rachunków lub faktur przedłożonych przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka do PCPR w terminie 30 dni od dnia otrzymania przyznanych środków.

8. Prowadzący rodzinny dom dziecka może otrzymać środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka do wysokości środków określonych w umowie, o której mowa w art. 62 ustawy o pieczy- wniosek do pobrania

1) Udzielenie świadczenia następuje na podstawie wniosku złożonego przez  prowadzącego rodzinny dom dziecka do PCPR.
2) Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia losowego, albo innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki lub w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez prowadzącego rodzinny dom dziecka informacjo o wystąpieniu tego zdarzenia.
3) Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji.  
4) Rozliczenie świadczenia następuje na podstawie rachunków lub faktur przedłożonych przez prowadzącego rodzinnym dom dziecka do PCPR w terminie 30 dni od dnia otrzymania przyznanych środków.


9. Rodzina zastępcza zawodowa i niezawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – wniosek do pobrania

1)    Rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej można przyznać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lud domu jednorodzinnego
2)  Starosta jest zobowiązany przyznać środki finansowe rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej  3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
3) Świadczenie przyznaje się w wysokości odpowiadającym kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą  na następujące opłaty: czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną    i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związane z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożone przez liczbę dzieci  i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą
4) Środki finansowe o których mowa w pkt 7 udzielane są na wniosek rodziny zastępczej. Wniosek należy złożyć w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału, którego dotyczą poniesione wydatki.
5) Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji.  


10. Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – wniosek do pobrania

1)  Świadczenie przyznaje się w wysokości odpowiadającym kosztom ponoszonym przez prowadzącego rodzinny dom dziecka  na następujące opłaty: czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną    i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związane z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożone przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka.
3)  Środki finansowe udzielane są na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka. Wniosek należy złożyć w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału, którego dotyczą poniesione wydatki.
4) Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji.  


11. Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmiana lokalu w budynku wielorodzinnym  lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka do wysokości środków określonych w umowie, o której mowa w art. 62 ustawy o pieczy – wniosek do pobrania

1) Przyznanie środków finansowych następuje jedynie w przypadku, gdy wymaga tego poprawa warunków zamieszkania dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka, bądź w przypadku konieczności pozyskania miejsc dla kolejnych dzieci, które będą umieszczone w tym domu.
2)  Udzielenie świadczenia  następuje na podstawie wniosku złożonego przez prowadzącego rodzinny dom dziecka do PCPR.
3) Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedzającego rok przeprowadzenia remontu.

4)  Do wniosku należy załączyć uproszczony kosztorys planowanego remontu, z wyszczególnieniem materiałów i robocizny koniecznych do jego przeprowadzenia.

5)  Kosztorys może podlegać weryfikacji przez rzeczoznawcę powołanego przez Dyrektora PCPR pod kątem zgodności kosztów remontu zawartych w kosztorysie z cenami rynkowymi  w danym roku określonych w katalogu średnich cen materiałów budowlanych.

6)  Rozpatrzenie wniosku może być poprzedzone wizją lokalną komisji powołanej przez Dyrektora PCPR, w celu określenia jego zasadności i zakresu planowanych robót remontowych. 

7)  Świadczenie przyznaje się po raz pierwszy po 3 latach prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

8)  Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji.  

9)  Prowadzący rodzinny dom dziecka po zrealizowaniu świadczenia składa Dyrektorowi PCPR oświadczenie, że świadczenie zostało wykorzystane. Nie założenie oświadczenia, skutkować będzie koniecznością zwrotu przyznanego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.  


10)  Dyrektorowi PCPR lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo kontroli wykorzystania świadczenia. Stwierdzenie w ramach kontroli wykorzystania świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, skutkować będzie koniecznością zwrotu przyznanego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.


12. Rodzinie zastępczej zawodowej może zostać przyznane świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym  lub domu jednorodzinnego, w miarę zabezpieczonych w budżecie powiatu środków finansowych – wniosek do pobrania

1) Remont może dotyczyć wyłącznie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym przebywa rodzina zastępcza ubiegająca się o świadczenie.
2) Przyznanie świadczenia następuje wyłącznie w przypadku, gdy wymaga tego poprawa warunków zamieszkania dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej, bądź w przypadku konieczności pozyskania miejsc dla kolejnych dzieci, które będą umieszczone w tej rodzinie.
2) Udzielenie świadczenia  następuje na podstawie wniosku złożonego przez rodzinę zastępczą do  PCPR.
3) Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedzającego rok przeprowadzenia remontu.

4) Do wniosku należy załączyć uproszczony kosztorys planowanego remontu,  z wyszczególnieniem materiałów i robocizny koniecznych do jego przeprowadzenia.

5) Kosztorys może podlegać weryfikacji przez rzeczoznawcę powołanego przez Dyrektora PCPR pod kątem zgodności kosztów remontu zawartych w kosztorysie z cenami rynkowymi      w danym roku określonych w katalogu średnich cen materiałów budowlanych.

6) Rozpatrzenie wniosku może być poprzedzone wizją lokalną komisji powołanej przez Dyrektora PCP, w celu określenia jego zasadności i zakresu planowanych robót remontowych. 

7) Świadczenie przyznaje się po raz pierwszy po 3 latach funkcjonowania rodziny zastępczej zawodowej.

8) Świadczenie przyznaje się nie częściej niż raz do roku w kwocie nie wyższej niż 1.000 zł.

9) Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji.  

10) Rodzina zastępcza po zrealizowaniu świadczenia składa Dyrektorowi PCPR oświadczenie, że świadczenie zostało wykorzystane. Nie założenie oświadczenia, skutkować będzie koniecznością zwrotu przyznanego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.  


11) Dyrektorowi PCPR lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo kontroli wykorzystania świadczenia. Stwierdzenie w ramach kontroli wykorzystania świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, skutkować będzie koniecznością zwrotu przyznanego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.

13.  Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla rodzin zastępczych –wniosek do pobrania

1) W rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej w której przebywa więcej niż 3 dzieci na wniosek rodziny zastępczej, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej, starosta może zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
3) Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarskich następuje na podstawie wniosku złożonego do PCPR.

-w miarę zabezpieczonych w budżecie powiatu środków finansowych.

 14. Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla prowadzącego rodzinny dom dziecka –wniosek do pobrania

1).  W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka starosta może zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
2) w rodzinnym domu dziecka w którym przebywa więcej niż 4 dzieci,  starosta lub podmiot organizujący rodzinny dom dziecka,  na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka, zatrudnia osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
3) Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarskich następuje na podstawie wniosku złożonego do PCPR.

2014-04-29 15:06:05

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które: (określa je art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

"˘ dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
"˘ nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
"˘ wypełniają obowiązek alimentacyjny "“ w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
"˘ nie są  ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
"˘ są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
"˘ przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
"˘ zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

2012-02-13 09:59:18

1. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
2. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
4. prowadzenie rejestru danych, o osobach:
    a) zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
    b) pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej    oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
5. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
6. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
7. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
8. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
9. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających     na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
10. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
11. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
12. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z  ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
13. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
14. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
16. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno- pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
17. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
18. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
19. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
20. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
21. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o zaległościach wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
22. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
23. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
24. sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej.

strona:  1 2
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski