Aktualności
INFORMACJA
2011-10-27 13:10:26

Przypominamy, że z dniem 31 października 2011 roku upływa termin składania wniosków  o przyznanie nagrody Starosty Janowskiego "Róża pomocy społecznej".
Projekty konkursowe realizowane przez PCPR w Janowie Lubelskim
2011-10-27 12:42:30

      Zgodna i szczęśliwa rodzina należy do najwyżej cenionych wartości w życiu każdego człowieka. Stanowi najkorzystniejsze środowisko życia i wychowania. Jednak zdarza się, że rodziny naturalne są powodem cierpienia i rozczarowania swych członków, dostarczając im przeżyć obciążających ich psychikę.
      Dlatego, tak ważne jest aby propagować i stale rozbudowywać formy najbardziej zbliżone swym charakterem do rodzin naturalnych jakim jest rodzina zastępcza. Osoby tworzące rodziny zastępcze okazują, przyjmowanym dzieciom, dobre serce, emanują ciepłem i życzliwością. Jednak nie zawsze posiadają wystarczające środki finansowe  aby zapewnić tym dzieciom dodatkowe zajęcia rozwijające, kompensujące powstałe zaległości lub braki. Dlatego w ramach budowania lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie janowskim, powstał projekt na zorganizowanie kompleksowych działań korekcyjnych, edukacyjnych i rekreacyjno "“ sportowych.

Są to dwa projekty realizowane w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
1)"Moja szansa"- wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych poprzez sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych .
2)"Otrzymuję pomoc i sam czuję się potrzebny" - wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych poprzez sfinansowanie grup wsparcia dla rodziców zastępczych.
      W ramach tych projektów w okresie od września do grudnia br. dla 8 dzieci zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe z wybranego języka obcego, przedmiotu humanistycznego i przedmiotu ścisłego prowadzone w miejscu zamieszkania oraz zajęcia nauki bądź doskonalenia pływania na basenie "Otylia" w Janowie Lubelskim. Natomiast dla rodziców zastępczych zostały zorganizowane zajęcia w ramach terapii indywidualnej lub grupowej.
      Realizacja zadań wpłynie pozytywnie na podniesienie poziomu edukacji wychowanków rodzin zastępczych oraz  świadomości i kompetencji wychowawczych ich rodziców.

STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" "“ realizacja w 2011 r.
2011-09-19 14:49:48

Studenci, słuchacze studiów podyplomowych, uczniowie szkół policealnych, studenci uczelni zagranicznych mogą składać w PFRON wnioski o dofinansowanie kosztów nauki.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
- posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowany stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)
- potwierdzenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki.
Zakres pomocy obejmuje m.in.:
- opłaty za naukę (czesne),
- koszty zakwaterowania ( w przypadku nauki poza miejscem stałego  zamieszkania ),
- koszty dojazdów,
- koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja, abonament),
- zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę w tym zakup programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
Wysokość udzielonego dofinansowania, uzależniona jest od sytuacji majątkowej wnioskodawcy, stopnia niepełnosprawności, wysokości opłaty za naukę ( czesnego), sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego ( samodzielnie czy wspólnie z rodziną) oraz od wyników w nauce.
Wnioski należy składać do 10 października 2011r. w Lubelskim Oddziale PFRON ul. Kunickiego 59, 20-422 Lublin.  

2011-09-07 15:34:30

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych, ćwiczeń usprawniających ruchowo w ramacg realizowanego projektu systemowego"œIntegracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia 278198-2011; data zamieszczenia 07.08.2011 -ogłoszenie o zamówieniu


2011-08-26 15:35:50

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych, ćwiczeń usprawniających ruchowo w ramacg realizowanego projektu systemowego"œintegracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia 261972-2011; data zamieszczenia 26.08.2011 -ogłoszenie o zamówieniu


Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej
2011-08-10 11:20:28

Informujemy, że"œBarka" Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w chwili obecnej dysponuje 1 wolnym miejscem dla pana  przewlekle somatycznie chorego
2011-08-09 15:18:21

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 sierpnia do dnia 22 sierpnia br. przyjmowane są wnioski w ramach programu "Pegaz 2010" w obszarach:

Obszar A "“ pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, 

Obszar C "“ pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu, 

Obszar D "“ utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (wnioski przyjmowane na bieżąco do 15 listopada b.r.)

Obszar E "“ pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. 

Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.


Wnioski należy składać w Oddziałach PFRON właściwych dla miejsca zamieszkania. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu  www.pfron.org.pl oraz w Oddziałach PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Lubelski

Ul. Kunickiego 59

20-422 Lublin

tel. 81 466 76 00

www.pfron.org.pl


2011-08-09 14:58:57

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 8 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2011 r przyjmowane są wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i urządzeń brajlowskich ze środków PFRON w ramach programu "Komputer dla Homera 2010".

Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.

Wnioski należy składać w Oddziałach PFRON właściwych dla miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wniosków wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu  www.pfron.org.pl oraz w Oddziałach PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Lubelski

Ul. Kunickiego 59

20-422 Lublin

tel. 81 466 76 00

www.pfron.org.pl


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski