Aktualności
2011-11-29 16:27:20

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów tanecznych jako forma zajęć aktywizacyjnych dla 25 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim w ramach realizowanego projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 403018 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011Konferencja naukowa
2011-11-16 11:35:32

Informujemy, iż w ramach kompleksowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej  "Mosty zamiast murów"  organizowana jest konferencja pt.: "Przemoc w rodzinie - nowe wyzwania, nowe możliwości pomocy", która odbędzie się 5 grudnia 2011 roku w Hotelu DUO w Janowie Lubelskim ul. Turystyczna 10A.

Komitet organizacyjny:
mgr Anna Śmit
mgr Agnieszka Graboś
mgr Agnieszka Jonak
dr Beata Janeczko
INFORMACJA
2011-10-27 13:10:26

Przypominamy, że z dniem 31 października 2011 roku upływa termin składania wniosków  o przyznanie nagrody Starosty Janowskiego "Róża pomocy społecznej".
Projekty konkursowe realizowane przez PCPR w Janowie Lubelskim
2011-10-27 12:42:30

      Zgodna i szczęśliwa rodzina należy do najwyżej cenionych wartości w życiu każdego człowieka. Stanowi najkorzystniejsze środowisko życia i wychowania. Jednak zdarza się, że rodziny naturalne są powodem cierpienia i rozczarowania swych członków, dostarczając im przeżyć obciążających ich psychikę.
      Dlatego, tak ważne jest aby propagować i stale rozbudowywać formy najbardziej zbliżone swym charakterem do rodzin naturalnych jakim jest rodzina zastępcza. Osoby tworzące rodziny zastępcze okazują, przyjmowanym dzieciom, dobre serce, emanują ciepłem i życzliwością. Jednak nie zawsze posiadają wystarczające środki finansowe  aby zapewnić tym dzieciom dodatkowe zajęcia rozwijające, kompensujące powstałe zaległości lub braki. Dlatego w ramach budowania lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie janowskim, powstał projekt na zorganizowanie kompleksowych działań korekcyjnych, edukacyjnych i rekreacyjno "“ sportowych.

Są to dwa projekty realizowane w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
1)"Moja szansa"- wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych poprzez sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych .
2)"Otrzymuję pomoc i sam czuję się potrzebny" - wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych poprzez sfinansowanie grup wsparcia dla rodziców zastępczych.
      W ramach tych projektów w okresie od września do grudnia br. dla 8 dzieci zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe z wybranego języka obcego, przedmiotu humanistycznego i przedmiotu ścisłego prowadzone w miejscu zamieszkania oraz zajęcia nauki bądź doskonalenia pływania na basenie "Otylia" w Janowie Lubelskim. Natomiast dla rodziców zastępczych zostały zorganizowane zajęcia w ramach terapii indywidualnej lub grupowej.
      Realizacja zadań wpłynie pozytywnie na podniesienie poziomu edukacji wychowanków rodzin zastępczych oraz  świadomości i kompetencji wychowawczych ich rodziców.

STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" "“ realizacja w 2011 r.
2011-09-19 14:49:48

Studenci, słuchacze studiów podyplomowych, uczniowie szkół policealnych, studenci uczelni zagranicznych mogą składać w PFRON wnioski o dofinansowanie kosztów nauki.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
- posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowany stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego)
- potwierdzenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki.
Zakres pomocy obejmuje m.in.:
- opłaty za naukę (czesne),
- koszty zakwaterowania ( w przypadku nauki poza miejscem stałego  zamieszkania ),
- koszty dojazdów,
- koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja, abonament),
- zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę w tym zakup programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
Wysokość udzielonego dofinansowania, uzależniona jest od sytuacji majątkowej wnioskodawcy, stopnia niepełnosprawności, wysokości opłaty za naukę ( czesnego), sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego ( samodzielnie czy wspólnie z rodziną) oraz od wyników w nauce.
Wnioski należy składać do 10 października 2011r. w Lubelskim Oddziale PFRON ul. Kunickiego 59, 20-422 Lublin.  

2011-09-07 15:34:30

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych, ćwiczeń usprawniających ruchowo w ramacg realizowanego projektu systemowego"œIntegracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia 278198-2011; data zamieszczenia 07.08.2011 -ogłoszenie o zamówieniu


2011-08-26 15:35:50

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych, ćwiczeń usprawniających ruchowo w ramacg realizowanego projektu systemowego"œintegracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia 261972-2011; data zamieszczenia 26.08.2011 -ogłoszenie o zamówieniu


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski