Aktualności
2012-10-05 10:50:55

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:  (określa je art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)


ALPEL
2012-10-05 10:04:04

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim zwraca się z prośbą o pomoc przy przystosowaniu mieszkania chronionego przeznaczonego dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo "“ wychowawcze i rodziny zastępcze.
       Mieszkanie chronione jest przeznaczone dla wychowanków, którzy po osiągnięciu pełnoletniości z różnych powodów nie mogą powrócić do rodziny biologicznej oraz nie mają możliwości uzyskania zaraz po opuszczeniu placówki lub rodziny zastępczej docelowego mieszkania. Zadaniem mieszkań ma być pomoc wychowankom kontynuującym naukę w pełniejszym przejściu z placówki lub rodziny zastępczej do samodzielnego życia.
       W związku z powyższym zwracamy się z apelem o  wsparcie w postaci nieodpłatnego  przekazania w dobrym stanie rzeczy takich jak: meble, sprzęty AGD, RTV, pościel, dywany itp.  do wyposażenia mieszkania chronionego.

Chętne osoby do udzielenia wsparcia prosimy o kontakt pod nr telefonu 15 8723-345

Kondolencje
2012-09-11 14:05:40

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś. P. Włodzimierza Gomółki
Wicestarosty Powiatu Janowskiego
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają
Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim


Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 przyjęty
2012-09-04 13:47:32

Informujemy stowarzyszenia, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione o których mowa w ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, że  dnia 24 sierpnia 2012 r.  Rada Ministrów przyjęła Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.  Jego celem jest poprawa jakości i zwiększania zaangażowania społecznego osób starszych. Szczegółowie informacje na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu 'Aktywny Samorząd'
2012-08-27 11:44:24

Informujemy, że od dnia 27 sierpnia 2012 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu"œAKTYWNY SAMORZĄD" , termin składania wniosków upłwa z dniem

30 wrzesnia 2012 roku. 

2012-08-13 13:01:31

PROGRAM PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JANOWIE LUBELSKIM
                                                                                                                            AKTYWNY SAMORZĄD
    Program "Aktywny samorząd" jest modyfikacją i połączeniem dwóch dawnych programów "Pegaz" i "Komputer dla Homera" realizowanych przez Lubelski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    W roku bieżącym Powiat Janowski miał możliwość przystąpić po raz pierwszy w roli realizatora powyższego programu.2012-07-27 14:53:20

  Informujemy, iż został wydłużony termin składania wniosków w obszarze B, C D, E   w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" II  w 2012 roku. do dnia 24 sierpnia 2012 roku.
Wszystkie szczegółowe informacje na temat realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" wraz z procedurami, warunkami brzegowymi programu i innymi ważnymi zagadnieniami wraz z drukami wniosków zamieszczono na stronie:
www.pfron.org.pl   ścieżka: programy PFRON "“ Programy realizowane obecnie.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego
2012-07-18 14:22:51

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie czterech warsztatów wyjazdowych w ramach realizowanego projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 258164 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski