Aktualności
Termin składania wniosków do programu "Wyrównywania różnic między regionami II" w 2013 roku
2013-02-27 09:46:33

Materiały informacyjne oraz formularze i załączniki  do programu znajdują się na stronie http://www.pfron.org.pl/portal/pl/96/1611/Program_wyrownywania_roznic_miedzy_regionami_II__2013.html

Wnioski dotyczące obaszarów B, C, D i E należy składać do tut. Centrum do dnia 10.04.2013r.

Ogłoszenie
2013-02-20 15:03:39

Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim informuje, że w związku z obchodzonym "Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw" oraz podjętą przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcją niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 roku w godzinach urzędowania 8:00 "“ 15:00 Prokuratorzy tut. Prokuratury będą udzielali bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępst.

Osoby chcące otrzymać taką poradę winny zgłosić się w w/w godzinach do siedziby Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim ul. Wojska Polskiego 19 A, do kierownika sekretariatu (pokój nr 1).

Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod nr telefonu (15)8720-784 i wskazanie, że chodzi o udzielenie porady prawnej

Nowa edycja programu a Kuku 2013
2013-02-11 08:46:16

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka do udziału w kolejnym wydaniu Programu "aKuKu".
Program A Kuku realizowany przez Fundację Oriflame Dzieciom i Fundację Przyjaciółka to program pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
Myślą przewodnią twórców tego projektu było poczucie, że wiele z dzieci wychowujących się w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych potrzebuje wsparcia edukacyjnego, rozwijającego zdolności i umiejętności a także zainteresowania. Tym projektem chcemy także wesprzeć rodzinne formy opieki i zwrócić uwagę, że dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka potrzebują naszego wsparcia tak samo jak ich rówieśnicy w domach dziecka.
Podjęta akcja ma charakter długofalowy i zakłada spełnianie potrzeb i marzeń dzieci. Program A Kuku to szansa na poszerzanie ich horyzontów i zainteresowań, na pozytywne spojrzenie na świat i swoje perspektywy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie programu "“> http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/dzialalnosc/akuku/

2013-02-07 13:10:43

Realizator programu: Jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkiego w obszarze A i powiatowego w obszarach B, C, D, F i G), które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie oraz Oddziały PFRON w przypadku obszaru E programu.
Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Program realizowany jest od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2013 roku.
Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w ramach:
1) obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) "“ część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
2) obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania "“ część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach powiatowych i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
3) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) "“ część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
4) obszaru D (likwidacja barier transportowych) "“ część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,
5)  obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) "“ wymagany wkład własny beneficjentów w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
6) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) "“ część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia),
7) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) "“ koszty wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

2013-01-31 11:08:49

    " Patrzcie, patrzcie to anioły
       Z niebieskiej krainy
       Czy słyszycie ?
       O Dzieciątku przynoszą nowiny "Ś"

23 stycznia 2013r. odbyły się Jasełka dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu janowskiego. Uczestnikami spotkania byli także mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej "Barka" im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim.


Informacje
2012-12-21 10:46:16

szlachetna_paka_2012.jpg
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego
2012-11-26 15:18:13

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów tanecznych jako forma zajęć aktywizacyjnych dla 20 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Janowie Lubelskim w ramach realizowanego projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z
terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 472758 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.
2012-11-16 08:47:31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie ubiegać mogą się: osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1.prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
2.udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepelnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
3.udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

    Wnioski należy składać do dnia 30 listopada 2012 roku. 

Wniosek do pobrania

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH
2012-10-22 10:54:14

kapital_male.jpg logo_new_w_lublinie.jpg UE_EFS_L_kolor.bmp

Powiat Janowski oraz Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie  na podstawie Umowy Partnerskiej realizują projekt "Lubelskie "“ Obywatelskie "“ program rozwoju poradnictwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie "“ edycja II." Projekt współfinansowany jestprzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
         W ramach projektu oferujemy mieszkańcom powiatu janowskiego bezpłatne porady prawne i obywatelskie.
Bezpłatne porady udzielane są w Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych zlokalizowanym w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 20 (internat przy Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim).
Mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych porad przez cztery dni w tygodniu, zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych:

Poniedziałek      9.30    -    19.30
Wtorek              14.30    -    19.30
Środa                 8.00    -    13.00
Czwartek            8.00    -    13.00

        Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych funkcjonuje w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji.
Zakres poradnictwa obejmuje m.in. sprawy z zakresu: prawa cywilnego, rodzinnego oraz opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, prawa budowlanego i mieszkaniowego.
W Biurze otrzymać można również informacje o refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (KRUS) dla niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.
        Zapraszamy do skorzystania z usług Biura Porad Obywatelskich i Prawnych w Janowie Lubelskim.

Fundacja             Powiat         Powiat          Powiat          Powiat           Powiat
OIC POLAND"    Kraśnicki
Radźynski     Opoliski         Janowski       Parczewski


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski