Aktualności
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH
2012-10-22 10:54:14

kapital_male.jpg logo_new_w_lublinie.jpg UE_EFS_L_kolor.bmp

Powiat Janowski oraz Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie  na podstawie Umowy Partnerskiej realizują projekt "Lubelskie "“ Obywatelskie "“ program rozwoju poradnictwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie "“ edycja II." Projekt współfinansowany jestprzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
         W ramach projektu oferujemy mieszkańcom powiatu janowskiego bezpłatne porady prawne i obywatelskie.
Bezpłatne porady udzielane są w Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych zlokalizowanym w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 20 (internat przy Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim).
Mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych porad przez cztery dni w tygodniu, zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych:

Poniedziałek      9.30    -    19.30
Wtorek              14.30    -    19.30
Środa                 8.00    -    13.00
Czwartek            8.00    -    13.00

        Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych funkcjonuje w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji.
Zakres poradnictwa obejmuje m.in. sprawy z zakresu: prawa cywilnego, rodzinnego oraz opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, prawa budowlanego i mieszkaniowego.
W Biurze otrzymać można również informacje o refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (KRUS) dla niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.
        Zapraszamy do skorzystania z usług Biura Porad Obywatelskich i Prawnych w Janowie Lubelskim.

Fundacja             Powiat         Powiat          Powiat          Powiat           Powiat
OIC POLAND"    Kraśnicki
Radźynski     Opoliski         Janowski       Parczewski


2012-10-05 10:50:55

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:  (określa je art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)


ALPEL
2012-10-05 10:04:04

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim zwraca się z prośbą o pomoc przy przystosowaniu mieszkania chronionego przeznaczonego dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo "“ wychowawcze i rodziny zastępcze.
       Mieszkanie chronione jest przeznaczone dla wychowanków, którzy po osiągnięciu pełnoletniości z różnych powodów nie mogą powrócić do rodziny biologicznej oraz nie mają możliwości uzyskania zaraz po opuszczeniu placówki lub rodziny zastępczej docelowego mieszkania. Zadaniem mieszkań ma być pomoc wychowankom kontynuującym naukę w pełniejszym przejściu z placówki lub rodziny zastępczej do samodzielnego życia.
       W związku z powyższym zwracamy się z apelem o  wsparcie w postaci nieodpłatnego  przekazania w dobrym stanie rzeczy takich jak: meble, sprzęty AGD, RTV, pościel, dywany itp.  do wyposażenia mieszkania chronionego.

Chętne osoby do udzielenia wsparcia prosimy o kontakt pod nr telefonu 15 8723-345

Kondolencje
2012-09-11 14:05:40

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś. P. Włodzimierza Gomółki
Wicestarosty Powiatu Janowskiego
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają
Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim


Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 przyjęty
2012-09-04 13:47:32

Informujemy stowarzyszenia, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione o których mowa w ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, że  dnia 24 sierpnia 2012 r.  Rada Ministrów przyjęła Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.  Jego celem jest poprawa jakości i zwiększania zaangażowania społecznego osób starszych. Szczegółowie informacje na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu 'Aktywny Samorząd'
2012-08-27 11:44:24

Informujemy, że od dnia 27 sierpnia 2012 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu"œAKTYWNY SAMORZĄD" , termin składania wniosków upłwa z dniem

30 wrzesnia 2012 roku. 

2012-08-13 13:01:31

PROGRAM PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JANOWIE LUBELSKIM
                                                                                                                            AKTYWNY SAMORZĄD
    Program "Aktywny samorząd" jest modyfikacją i połączeniem dwóch dawnych programów "Pegaz" i "Komputer dla Homera" realizowanych przez Lubelski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    W roku bieżącym Powiat Janowski miał możliwość przystąpić po raz pierwszy w roli realizatora powyższego programu.2012-07-27 14:53:20

  Informujemy, iż został wydłużony termin składania wniosków w obszarze B, C D, E   w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" II  w 2012 roku. do dnia 24 sierpnia 2012 roku.
Wszystkie szczegółowe informacje na temat realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" wraz z procedurami, warunkami brzegowymi programu i innymi ważnymi zagadnieniami wraz z drukami wniosków zamieszczono na stronie:
www.pfron.org.pl   ścieżka: programy PFRON "“ Programy realizowane obecnie.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski