Aktualności
Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
2014-09-18 09:13:49

Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej informuje, iż od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt pod nazwą "Wiedzieć znaczy być" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z terenu całej Polski.

OGŁOSZENIE
2014-08-29 12:45:01

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM -PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPLATNĄPOMOC.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.  W całej Polsce działają podmioty -przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstewm.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stonach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl  w zakładzie Działalności/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

2014-08-05 12:11:46

 Projekt pt. "Równi na rynku pracy "“ YEI" jest realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Prowadzony jest nabór do projektu młodzieży NEET (być osobą niepracującą/ bierną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się)- osoby młode od 18 do 25 roku życia. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2014r. do 31.12.2014r. 


2014-07-24 10:31:47

 

 Lista formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie

  Wszelkich informacji udziela menadżer projektu Pan Piotr Zielonka tel. 15 8725-252 lub 15 8717-536


2014-07-18 14:59:52

Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku letniego, warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych, kursów/szkoleń oraz zajęć rehabilitacyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego
Numer ogłoszenia: 242028 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Bezpłatne komputery dla osób niepełnosprawnych - ogłoszenie
2014-07-02 11:52:57

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż wszystkie wnioski zebrane w ramch projektu "œPrzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego" zostały przekazane do Fundacji Inicjatyw Lokalnych w Janowie Lubelskim, gdzie są weryfikowane pod kątem kompletności i poprawności dokumentów. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa zostanie podana do wiadomości na stronie Powiatu Janowskiego i PCPR w terminie późniejszym. 

Wszelkich informacji udziela menadżer projektu Pan Piotr Zielonka tel. 15 8725-252 lub 15 8717-536

2014-06-30 09:07:22

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim  po raz kolejny realizuje  program korekcyjno - edukacyjny pt. "Mosty zamiast murów" dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd
2014-06-16 14:36:54

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę dotyczącą zmiany terminu przyjmowania wniosków dotyczących modułu I.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:

1) w przypadku modułu I - do 30 sierpnia 2014r.

2) w przypadku modułu II -do 30 wrzesnia 2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski