Aktualności
zaproszenie do skladania ofert
2014-04-29 15:06:05

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które: (określa je art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

"˘ dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
"˘ nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
"˘ wypełniają obowiązek alimentacyjny "“ w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
"˘ nie są  ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
"˘ są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
"˘ przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
"˘ zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

1,4,11 maj 2014 / Rekreacja dla seniorów, osoby 60+, osoby niepełnosprawne
2014-04-08 10:08:31

14.04_qc_kaj_248x176.jpg

"Dni Otwartych Funduszy Europejskich".
Czwartek 1 maja 2014 roku, godz. 12.00 "“ 17.00
Zapraszamy osoby niepełnosprawne + opiekunów, na bezpłatnie przejażdżki pendzokami.
Niedziela, 4 maja 12.00 "“ 17.00
Zapraszamy seniorów, osoby 60+ na bezpłatnie przejażdżki pendzokami.
Niedziela, 11 maja 9.00 "“ 17.00 obowiązuje rezerwacja telefoniczna: tel. 502 316 616
Spływ kajakowy na rzece Bukowa oraz wyprawa samochodem terenowym.
Zapraszamy senioów, osoby 60+, osoby niepełnosprawne + opiekunowie: bezpłatnie.

Podczas rezerwacji telefonicznej (do godz. 20:00 sobota 10 04 2014) uczestnicy zostaną poinformowani o godzinie i miejscu spotkania nad rzeką Bukowa.

Chcesz uzyskać więcej informacji kliknij tutaj

Ogłoszenie
2014-03-25 13:34:54

Spotkanie rodziców dzieci niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia "Wawrzynek" dnia 1 kwietnia 2014 roku o godz. 16.00 w budynku PCPR przy ul. Ogrodowej (świetlica I piętro). Obecność obowiązkowa.
Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji spolecznej
Nabór wiosków do pilotażowego progarmu "Aktywny Samorząd"- Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
2014-03-03 08:34:20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków dotyczących pilotażowgo programu "œAktywny Samorząd"- Moduł II pomoc w uzsykaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski przyjmowane będą w tut. Centrum w pokoju nr 2 w  następujących terminach:

- do 30 marca 2014r.

- od 1 września do 30 września 2014r.

Wnioski można pobrać z naszej strony w zakładce pliki do pobrania Aktywny Samorząd

2014-02-11 10:29:33

plakat.jpg

2014-02-07 09:33:25

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje iż Powiat Janowski przystąpi do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami" II  w 2014 roku. Celem programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

2014-01-08 10:37:09

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ogłasza
NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014 "“ 2015 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu janowskiego w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystających ze świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.:
"˘    osób niepełnosprawnych,
- bezrobotnych lub/i nieaktywnych zawodowo  
- zatrudnionych
"˘     rodzin zastępczych,
"˘     usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i  placówek opiekuńczo-wychowawczych
Nabór uczestników  trwa do 28.02.2014r.

Osoby chętne prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do tut. Centrum ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30  
tel. 15 8723-345
pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski