Aktualności
2017-06-06 15:08:49

Firma PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pt.: "Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności", który realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Wsparciem w projekcie możemy objąć osoby 
- nieletnie matki,
- rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami,
- rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci,
- matki przebywające w domach samotnej matki,
- osoby, które opuściły zakład karny, poprawczy lub areszt śledczy (do 24 miesięcy od opuszczenia zakładu/aresztu),
- osoby, które opuściły instytucje pieczy zastępczej (do 24 miesięcy od opuszczenia instytucji pieczy),
- osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 24 miesięcy od opuszczenia ośrodka),
- osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 24 miesięcy od opuszczenia ośrodka),
- osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 24 miesięcy od zakończenia nauki w szkole specjalnej),
- osoby młode, które opuściły schronisko dla nieletnich (do 24 miesięcy od opuszczenia schroniska),
- osoby przebywające w schroniskach i noclegowniach,
- migranci,
- osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 24 miesięcy od zakończenia zatrudnienia w zakładzie).


szkolenie
2017-05-29 12:16:54

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim wspólnie z Oddziałem Lubelskiego Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim zaprasza wszystkich chętnych, a w szczególności pracodawców i przedsiębiorców na szkolenie dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych i bezrobotnych dnia 30.05.2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 7 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy.
2017-05-25 14:06:43

W Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzimy już po raz jedenasty. Tego dnia w szczególny sposób przypominamy o ludziach wielkiego serca, którzy tworzą nowe rodziny dla dzieci osieroconych i odrzuconych tj. o Rodzicach Zastępczych. 


Projekt "Era młodych zawodowców"
2017-05-04 08:40:28

Projekt skierowany jest do:
-osób biernych zawodow,
-osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy w tym: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach.

Informacje o projekcie

Plakat projektu

Ustawa "za życiem"
2017-04-24 10:26:31

1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Niniejsza ustawa  gwarantuje rodzinom, w których urodziło się dziecko z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu lub z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem, wypłacenie jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. złotych. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów w rodzinie i nie wpływa na otrzymywanie innych świadczeń. Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Zdrowia

Spotkanie z Ławnikami Sądowymi
2017-03-17 13:56:53

W dniu 13 marca 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie informacyjne z  przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy spoełcznej: Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim, Ośrodka Pomocy Społęcznej w Janowie Lubelskim oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, które miało na celu pomóc w realizacji zadań Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.

IMG_20170313_115530.jpgIMG_20170317_115939.jpg

Nabór wniosków na realizację pilotażowego Programu "Aktywny Samorząd"
2017-03-03 10:38:00

"˘  Moduł I
Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 1 "“ pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D "“ pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

"˘ Moduł II
"“ pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Termin  przyjmowania wniosków:

a) Moduł I - do 30 sierpnia 2017 roku
b) Moduł II
- do 30 marca 2017 roku

Ogłoszenie Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim
2017-01-31 09:09:28

Grupa docelowa: 75 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepracujących, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego. W szczególności zapraszamy osoby z niskimi kwalifikacjami (posiadające wykształcenie maksymalnie średnie). 

plakat_W_ver2.jpg


2017-01-31 08:59:20

Projekt "Bądźmy aktywni zawodowo i społecznie!" jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1: "Aktywne włączenie".
Badzmy_aktywni_zawodowo_i_spolecznie.jpg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski