Aktualności
2021-04-29 06:35:37

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzieci mogą porozmawiać z nami o wszystkim: o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach w szkole czy emocjach, których doświadczają. Gdy czują się dyskryminowane, kiedy doświadczają przemocy lub są jej świadkiem. 

Główne działania: wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży: telefoniczne i mailowe, interwencje ratujące zdrowie lub życie.

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

W 800 100 100 udzielamy wsparcia i informacji rodzicom i nauczycielom w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Główne działania: pomoc telefoniczna i online psychologiczna, terapeutyczna i prawna dla rodziców i nauczycieli


2021-03-05 12:47:04

 


2021-02-19 10:18:55

Informujemy, że w dniach 22-28.02.2021r., w Prokuraturze Rejonowej w Janowie Lubelskim prokuratorzy będą udzielali bezpłatnych porad telefonicznych (15-8720-784) dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.


2021-02-19 07:20:29

Powiatowe Centrum Pomocz Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż  Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

Wnioski w ramach powyższego programu w 2021 r. będą przyjmowane w trybie ciągłym, wg poniższego harmonogramu.

Moduł I: od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

Moduł II : - I termin – od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),

– II termin – od 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Druki wniosków dostępne będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim , ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski oraz na naszej stronie internetowej www.pcpr.janow.pl w zakładce „Aktywny Samorząd” – wnioski do pobrania

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl ścieżka: programy PFRON- programy realizowane obecnie

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia).

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.
a także:
• 
na Portalu Profilu Zaufanego,
• 
na Portalu OBYWATEL.GOV.PL

• na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji


2021-02-18 12:44:24

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie „Lubelska Akcja Aktywizacja” nr RPLU.11.01.00-06-0005/20

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia u minimum 25%(w tym min.12% u osób z niepełnosprawnościami) z 70 Uczestników Projektu powyżej 18 roku życia bez zatrudnienia tj.osób wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj.lubelskiego przez indywidualnie dobraną, kompleksową i profesjonalną ścieżkę rozwoju(IŚR, wsparcie psychologiczne, szkolenie zawodowe, staż, pośrednictwo pracy)od 01.01.2021 do 30.11.2021 r.

Rekrutacja:

Do projektu kwalifikują się osoby:

1. Bierne zawodowo – 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn)

2. Bezrobotne (zarejestrowane w PUP oraz niezarejestrowane w PUP) – 20 UP (9 kobiet i 10 mężczyzn).

W tym:

§ min 30 osób o niskich kwalifikacjach

§ min 14 osób z niepełnosprawnościami

§ min 35 osób korzystających z PO PŻ

min 39 osób zamieszkujących na terenach słabo zaludnionych

Kontakt:

Biuro projektu: ul. Jesienna 5, 20-337 Lublin

E-mail: biuro@fundacjaaktywnych.pl


ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM!
2021-02-11 08:41:59

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci z terenu naszego powiatu.

„Dziecko dla pełnego i prawidłowego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”.

Konwencja Praw Dziecka

Nie wszystkie dzieci mają to szczęście, by wychowywać się w rodzinie biologicznej. Dzieciom, które nie mogą liczyć na bezpieczeństwo i miłość w swoich rodzinach pragniemy znaleźć środowisko zastępcze.

Poszukujemy osób, które zapewnią osamotnionym i osieroconym dzieciom opiekę, bezpieczeństwo, swobodny rozwój, a przede wszystkim stworzą im prawdziwy dom.

Tak wiele dzieci chce zostać częścią kochającej i troszczącej się rodziny.

Spełnij marzenie choć jednego z nich i

Zostań rodziną zastępczą


Zapraszamy osoby zainteresowane tworzeniem rodzin zastępczych do nawiązania kontaktu z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim,
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723-345

pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl

2021-02-10 07:59:49

Uprzejmie przypominamy, że w ramach projektu „Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych”, Fundacja Edukacji Nowoczesnej przygotowała filmy edukacyjno - instruktażowe pokazujące korzystanie z narzędzi informatycznych umożliwiających dostęp do usług urzędowych, medycznych oraz obywatelskich.

Filmy zostały przedstawione w sposób przyjazny i intuicyjny, bez skomplikowanych procedur, aby pomóc osobom wykluczonym cyfrowo, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami oraz seniorom.

Treści przedstawione są w sposób zrozumiały i jednocześnie specjalistyczny – w filmach została zastosowana audiodeskrypcja dla osób niewidomych i niedowidzących oraz napisy tekstowe dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Tempo nagrań zostało dopasowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Osoby z niepełnosprawnością oraz seniorzy z przedstawionych filmów mogą nauczyć się jak korzystać z poniższych portalów:

  • www.gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Profilu Zaufanego,
  • www.pacjent.gov.pl - jak utworzyć i korzystać z Internetowego Konta Pacjenta (m.in. e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania),
  • www.podatki.gov.pl - jak rozliczać podatki drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym,
  • www.dane.gov.pl – jak uzyskać dostęp do informacji publicznych, takich jak budżet, oświata, środowisko,
  • www.euslugi.policja.pl – jak w prosty i skuteczny sposób korzystać z cyfrowej platformy komunikacji umożliwiającej osobom ze szczególnymi potrzebami łatwiejszy kontakt z jednostkami policji,
  • Biblioteki cyfrowe – jak uzyskać dostęp do publikacji elektronicznych, m.in. książek, czasopism, map.

TRANSPORT DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ
2021-02-08 08:19:31

PFRON wydał decyzję zgodnie z którą: pojazdy, których zakup został dofinansowany przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, mogą służyć gminom do dowozu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w dotarciu do tych punktów.

Zarząd PFRON podjął w tej sprawie uchwałę  w związku z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Uchwała potwierdza możliwość wykorzystania pojazdów  sfinansowanych ze środków PFRON do przewozu do punktów szczepień przeciw COVID-19 wszystkich osób objętych decyzjami wojewodów skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego.

Istnieje także możliwość aneksowania, na podstawie art. 15 zzf1 ustawy z dnia 2 marca 2020r, umów na podstawie których przekazano dofinansowanie PFRON do zakupu pojazdów. W przypadku aneksowania umowy dotyczącej pojazdów użytkowanych przez gminy  i organizacje pozarządowe właściwym do zawarcia aneksu do umowy jest powiat, na którego terenie znajduje się gmina albo siedziba organizacji pozarządowej. 


2021-02-04 13:10:05

Diagnoza potrzeb z utworzeniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji • Life coaching • Poradnictwo prawne • Doradztwo zawodowe • Warsztaty: Trening kompetencji kluczowych interpersonalnych i psychospołecznych • Warsztaty: zarządzanie budżetem • Warsztaty: aktywne techniki poszukiwania pracy • Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne • Pomoc specjalisty • Pośrednictwo pracy • Szkolenia zawodowe 108h • Staż zawodowy (3 miesiące) Oferujemy: • Materiały szkoleniowe • Stypendium szkoleniowe • Stypendium stażowe • Zwrot kosztów dojazdu STYPENDIUM STAŻOWE: 1 440,00 ZŁ

2021-02-02 07:56:08

Telefon alarmowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski