Aktualności
Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
2014-09-18 09:13:49

Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej informuje, iż od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt pod nazwą „Wiedzieć znaczy być” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z terenu całej Polski.

OGŁOSZENIE
2014-08-29 12:45:01

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM -PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPLATNĄPOMOC.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.  W całej Polsce działają podmioty -przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstewm.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stonach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl  w zakładzie Działalności/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

2014-08-05 12:11:46

 Projekt pt. „Równi na rynku pracy – YEI” jest realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Prowadzony jest nabór do projektu młodzieży NEET (być osobą niepracującą/ bierną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się)- osoby młode od 18 do 25 roku życia. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2014r. do 31.12.2014r. 


2014-07-24 10:31:47

 

 Lista formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie

  Wszelkich informacji udziela menadżer projektu Pan Piotr Zielonka tel. 15 8725-252 lub 15 8717-536


2014-07-18 14:59:52

Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku letniego, warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych, kursów/szkoleń oraz zajęć rehabilitacyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego
Numer ogłoszenia: 242028 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Bezpłatne komputery dla osób niepełnosprawnych - ogłoszenie
2014-07-02 11:52:57

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż wszystkie wnioski zebrane w ramch projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego” zostały przekazane do Fundacji Inicjatyw Lokalnych w Janowie Lubelskim, gdzie są weryfikowane pod kątem kompletności i poprawności dokumentów. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa zostanie podana do wiadomości na stronie Powiatu Janowskiego i PCPR w terminie późniejszym. 

Wszelkich informacji udziela menadżer projektu Pan Piotr Zielonka tel. 15 8725-252 lub 15 8717-536

2014-06-30 09:07:22

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim  po raz kolejny realizuje  program korekcyjno - edukacyjny pt. „Mosty zamiast murów” dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd
2014-06-16 14:36:54

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę dotyczącą zmiany terminu przyjmowania wniosków dotyczących modułu I.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:

1) w przypadku modułu I - do 30 sierpnia 2014r.

2) w przypadku modułu II -do 30 wrzesnia 2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski