informacja RODO
RODO

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

1.  Administrator  Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych   jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
Adres: ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29
Kontakt: tel. 15 8723-345


2. Inspektor Ochrony Danych 

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)
Dane kontaktowe inspektora:  e-mail: iod@rodokontakt.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  odbywa się  w ściśle określonych celach i   zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:

• w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
• o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
• jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• za wyraźną zgodą danej osoby.
Podczas zbierania danych osobowych ADO informuje daną osobę o konkretnym  celu jakim dane te będą przez niego przetwarzane. Cel ten jest ściśle  powiązany  z konkretną kategorią czy rodzajem załatwianej sprawy.

4. Mówiąc o danych osobowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim należy rozumieć  wszystkie zgromadzone  tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj  informacji  niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.

5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii powiązanej z danymi sprawy i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat oraz warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa lub UE  lub innym odbiorcom  zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.

7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:

a)  do dostępu do swoich danych;
b)  do sprostowania swoich danych;
c)  do usunięcia swoich danych;
d)  do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
e)  do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
f)  cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie,   które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;
g)  do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. ADO nie przetwarzane danych osobowych poza UE.

9.  ADO chroni wszystkie informacje w tym dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA  DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wyświetlono: 250 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2019-01-03 12:33:42
Zmodyfikował: Konrad Łukasik 2019-02-04 09:44:11


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski