2008
POKL 2008

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt oferuje pełne wykorzystanie potencjału, który posiada każdy człowiek a obecnie znajduje się w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uświadomienie sobie pewnych praw, podniesienie poziomu funkcjonowania społecznego, przełamanie stereotypów i barier a także nauczenie gdzie i jak korzystać z pomocy aby zapobiec wielu niepowodzeniom życiowym.

Wobec tych osób zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji mające na celu umożliwienie aktywizacji zawodowej.


 • upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej na terenie powiatu janowskiego
 • rozwój form aktywnej integracji poprzez indywidualne programy usamodzielnienia, z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji obejmujących aktywizację zawodową, edukacyjną, zdrowotną i społeczną
 • rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiającego integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy.


  Projekt dotyczy dwóch grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze i placówki o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej oraz osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi mających trudności z integracją zawodową i społeczną.


  W ramach działania aktywna integracja wsparciem zostaną objęci pełnoletni wychowankowie w ramach indywidualnych programów usamodzielnienia, poprzez instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej.

  W oparciu o powyższe instrumenty zostaną zorganizowane treningi kompetencji społecznych (doskonalenie umiejętności społecznych i zawodowych, wypracowanie zdolności do wyższej samooceny, przełamywanie barier psychologicznych, podniesienie mobilności i zdolności do zatrudnienia).

  Każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość dokonania wstępnej oceny funkcjonowania psychospołecznego, preferencji zawodowych oraz przygotowanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego. Jednym z ważniejszych działań będzie kierowanie uczestników projektu na odpowiadające ich predyspozycjom oraz preferencjom szkolenia i do kształcenia ustawicznego.

  W ramach aktywnej integracji wsparciem objęci zostaną również osoby niepełnosprawne w postaci instrumentów aktywizacji społecznej oraz zawodowej poprzez organizację i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie wzrostu kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego (powrót na rynek pracy, aktywizacja zawodowa uczestników ŚDS).

  Realizacja projektu daje możliwość znacznego poszerzenia wiedzy oraz nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez beneficjentów. Zwiększy się jakość i skuteczność działań na rynku pracy osób niepełnosprawnych oraz młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo "“ wychowawcze i rodziny zastępcze.

  Uczestnicy dowiedzą się jak w przyszłości wykorzystać swoje mocne strony oraz w jaki sposób zapobiegać niepowodzeniom. Liczne ćwiczenia grupowe umożliwią zwiększenie poczucia własnej wartości, umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji międzyludzkich oraz obniżenie poziomu lęku społecznego.


  ŚDS jest placówką pobytu dziennego dla 20 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu janowskiego. Podopieczni placówki uczestniczą w codziennej terapii w pracowniach: - gospodarstwa domowego/ kulinarnej, - komputerowej, - rehabilitacyjnej, - doświadczenia świata.

  Korzystają z indywidualnych zajęć reedukacji i terapii pedagogicznej, edukacji zdrowotnej, biblioterapii. Uczestnicy są objęci pracą socjalną i opieką pielęgniarską. Środowiskowy Dom Samopomocy poprzez pracę w pracowni doświadczania świata uczy nowych zachowań społecznych, co czyni ich widzialnymi na ulicach naszego miasta. ŚDS wychodzi również naprzeciw potrzebom rodzin uczestników, prowadzi comiesięczne grupy wsparcia i opiekunów prawnych uczestników.

  Poprzez stałą współpracę z lokalnymi instytucjami osoby niepełnosprawne "“ uczestnicy ŚDS są poddawani procesowi integracji społecznej.


  Zespół pomocy społecznej zajmuje się tworzeniem i opieką nad rodzinami zastępczymi, kierowaniem osób starszych i niepełnosprawnych pozbawionych opieki do domów pomocy społecznej oraz umieszczaniem dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo w placówkach opiekuńczo-wychowawzych.

  Funkcjonujący przy zespole pomocy społecznej Punkt Interwencji Kryzysowej zajmuje się diagnozą, terapią i poradnictwem dla osób i rodzin dotkniętych różnorodnymi kryzysami życiowymi.

  Zespół zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zajmuje się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w tym: likwidacją barier architektonicznych, dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzeniem w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne.

  Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dzieci i osób dorosłych.

Wyświetlono: 4018 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2011-09-30 18:31:42
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2011-09-30 18:43:42


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski