Dziecko i Rodzina / Domy Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej

Osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w dom pomocy społecznej (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.).

Na terenie powiatu janowskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej "Barka", który mieści się na ulicy Wiejskiej 12, 23-300 Janów Lubelski

Dom Pomocy Społecznej przyjmuje osoby wg. następujących profili:

  1. osoby w podeszłym wieku (40 miejsc),
  2. osoby przewlekle somatycznie chore (60 miejsc),
  3. osoby przewlekle psychicznie chore (35 miejsc),
  4. osoby niepełnosprawne intelektualnie (45 miejsc).

Koszt utrzymania w DPS w 2017r. wynosi 2 502,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset dwa złote) miesięcznie,  (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 31 stycznia 2017r., poz. 466).

Wykaz dokumentów niezbędnych do skierowania do " BARKA" Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim
1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub
postanowienie sądu o umieszczeniu w domu pomocy społecznej bez zgody;
2. Rodzinny wywiad środowiskowy;
3. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego/decyzja organu emerytalno-rentowego osoby ubiegającej się o skierowanie;
4. Pisemna zgoda osoby ubiegającej się o skierowaniu na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;
5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
6. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.
7. Karty informacyjne leczenia szpitalnego.
8. Aktualne prześwietlenie RTG.
9. W przypadku osób ubiegających się o miejsce w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie  chorych: aktualne zaświadczenie
lekarza psychiatry.
10. W przypadku osób ubiegających się o skierowanie do domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie:
aktualne zaświadczenie psychologa.
11. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych postanowienie sądu o ubezwłasnowolnienie i ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.


W nagłych przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych skierowanie i umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej może nastąpić poza
kolejnością oraz bez przedłożenia społecznej może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia w/w dokumentów. Dokumenty te powinny być
wówczas skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy.

Pliki do pobrania:

zaświadczenie lekarskie

zaświadczenie psychiatry

zaświadczenie psychologa
Wyświetlono: 6004 razy
Zamieścił: Konrad Łukasik 2009-02-16 09:12:31
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2017-02-01 09:32:07


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski