Dziecko i Rodzina
PROCEDURA KWALIFIKACJI KANDYDATÓW DO PROWADZENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB DO PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

PROCEDURA KWALIFIKOWANIA  I  SZKOLENIA
  RODZINY ZASTĘPCZEJ SPOKREWNIONEJ

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej przedkładają niezbędną dokumentację potwierdzającą spełnienie przesłanek ustawowych.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej szkoleni są według indywidualnego programu dla spokrewnionych rodzin zastępczych.
Szkolenie jest OBOWIĄZKOWE i BEZPŁATNE. Nawet jeśli kandydaci zostali już ustanowieni przez sąd rodziną zastępczą, to i tak nadal są zobowiązani ukończyć szkolenie.
Szkolenie jest jednym   z elementów procesu kwalifikacji. Trwa 5 godzin i jest prowadzone przez Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Szkolenie ma na celu przygotowanie kandydatów do świadomego i dojrzałego pełnienia funkcji rodziny zastępczej, ma dostarczyć wiedzę potrzebną w codziennym byciu z dzieckiem oraz w podtrzymywaniu kontaktów z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku. Niezbędne elementy szkolenia to:
1. Wprowadzenie "“ idea rodzicielstwa zastępczego
2. Sytuacja dziecka pozostawionego przez rodziców
3.Rola i zadania rodziny zastępczej:
4. Postawy rodzicielskie a efekty wychowawcze
5. Pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych.
Dla kandydatów na rodzinę spokrewnioną proces kwalifikacji kończy się na etapie wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.


PROCEDURA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ, NIEZAWODOWEJ, RODZINNEGO DOMU DZIECKA, DYREKTORA PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO
 PRZEBIEGA W TRZECH ETAPACH:
I. Etap pierwszy -procedura formalna
1. Złożenie ankiety dla kandydatów na rodziców zastępczych (Zał. Nr 1)"“ druk do pobrania 
2. Wstępna rozmowa z Dyrektorem PCPR/Kierownikiem Zespołu Rodzinnej Pieczy zastępczej
3. Kandydaci w trakcie procedury formalnej przedkładają  następujące dokumenty:
a) pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem swojej decyzji,
b) zaświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy znajdującej się w obrębie powiatu,
c) oświadczenie, że nie są i niebyły w przeszłości pozbawione władzy rodzicielskiej, ani władza nie została im ograniczona lub zawieszona,
d) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego jeśli taki istnieje i został nałożony tytułem egzekucyjnym,
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
f)  informację o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych,
g) autobiografię ( wskazówki w załączniku , Zał. Nr 2)
h) zaświadczenia/oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo,
i) zaświadczenie/oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy społecznej,
j) oświadczenie, o nie posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności ( jeżeli jest, to przedstawić orzeczenie),
k) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzającego, że: " osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem",
l)   informację o możliwości zapewnienia odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych umożliwiających dzieciom zaspokojenie indywidualnych potrzeb potwierdzonej np.: zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów, dokumentacja potwierdzająca tytuł własności lub prawo użytkowania lokalu mieszkalnego wraz z jego metrażem (powierzchnią użytkową), zobowiązania finansowe,
m) odpis zupełny aktu małżeństwa,
n) sentencja rozwodu (dla osób rozwiedzionych),
o) opinia od znajomych ( co najmniej 2 osoby),
p) opinia z zakładu pracy,
r) opinia dzielnicowego,
s) zdjęcie rodziny,
t) udostępnienie do wglądu dokumentów tożsamości.
4.Złożenie przez kandydatów  pisemnego upoważnienia do zbierania informacji, w tym danych wrażliwych na ich temat ( przez Organizatora Rodzinnej Pieczy w Zastępczej w Janowie Lubelskim)
5. Rozmowa w miejscu zamieszkania kandydatów na podstawie druku Zał. Nr 3
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzącego rodzinnego domu dziecka mogą odbyć szkolenie po otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków o których mowa wyżej.

II. Etap drugi "“ ocena predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
1.Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinnego domu dziecka, którzy spełnili podstawowe kryteria formalne zostają poddani badaniom psychologicznym, mającym na celu ocenę predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Powyższe jest stwierdzone przez psychologa, wskazanego przez Organizatora lub innego, posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym poprzez wydanie opinii psychologa (Zał. Nr 4)  druk do pobrania
a) W przypadku stwierdzenia braku predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinnego domu dziecka Organizator pieczy zastępczej informuje o tym kandydatów pisemnie.
Negatywna opinia Organizatora na tym etapie rekrutacji dyskwalifikuje kandydatów w dalszym procesie kwalifikacji.
b) W przypadku uzyskania pozytywnej opinii Organizator przygotowuje wstępną akceptację spełniania warunków niezbędnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, którą przekazuje kandydatowi (Zał. Nr 5).
2. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji spełniania warunków, o których mowa wyżej kandydat może odbyć szkolenie organizowane przez Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub ośrodek adopcyjny.

III. Etap trzeci "“ kwalifikowanie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

1. Po ukończeniu szkolenia kandydat dostarcza świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub ośrodek adopcyjny,
2. Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego "“ na wniosek kandydatów, do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, Organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydatów, wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia oraz spełniania warunków do pełnienia rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej (Zał. Nr 6) druk do pobrania

ZAPOZNANIE KANDYDATÓW Z DZIECKIEM I JEGO SYTUACJĄ.
1. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjecie dziecka poprzez:
a) udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacji o rodzeństwie, oraz zapewnienie, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie lub rodzinnym domu dziecka w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed przyjęciem dziecka;
b) przekazanie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przyjęcia dziecka, następującej dokumentacji: odpisu aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot "“ również odpisu aktu zgonu zmarłego rodzica, dokumentacji o stanie zdrowia dziecka,  dokumentów szkolnych, w szczególności świadectw szkolnych i kart szczepień, diagnozy psychofizycznej dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno-wychowawczą lub resocjalizacyjna albo leczeniem i rehabilitacją, planu pracy z rodziną przekazanego Organizatorowi przez asystenta rodziny.
c) w przypadku umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej dziecka wymagającego natychmiastowej pomocy lub umieszczenia dziecka w trybie art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przekazuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka informacji i dokumentacje o których mowa w pkt b, niezwłocznie po przyjęciu dziecka.
d) niezależnie od dokumentacji o której mowa w pkt b rodzina zastępcza oraz  prowadzący rodzinny dom dziecka ma prawo do otrzymania lub wglądu do wszelkiej dokumentacji medycznej dotyczącej przyjętego dziecka.   
2. W przypadku jeśli kandydaci nie znają dziecka, zapraszani są do PCPR w Janowie Lubelskim na spotkanie podczas, którego przedstawiana jest propozycja przyjęcia dziecka, omawiane dokumenty opisujące sytuację dziecka oraz udzielone są szczegółowe informacje na temat przyjęcia do rodziny dziecka.
3. W przypadku jeśli kandydaci znają dziecko i miedzy kandydatami a dzieckiem doszło do zawiązania pozytywnych relacji Organizator przekazuje dokumenty o sytuacji dziecka o której mowa wyżej, niezwłocznie od momentu wydania postanowienia sądu.Wyświetlono: 1415 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2015-05-15 14:13:05
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2018-01-17 10:01:32


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski