Placówki Opiekuńcze

Na terenie powiatu janowskiego funkcjonuje Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Promyk" w Janowie Lubelskim.

Koszt utrzymania wychowanka w w/w placówce od 1 lutego 2020 r. wynosi  3 916,85 zł. miesięcznie.

Placówka zapewnia dziecku dzienną i całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjnej i placówki socjalizacyjnej, a także łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne, skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, w celu umieszczenia dziecka w w/w placówce, powiat kierujący musi złożyć następujące dokumenty:

  1. orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce, albo wniosek rodziców, dziecka  lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w placówce,
  2. odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
  3. dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym katrę szczepień,
  4. dokumenty szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne,
  5. informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.


Wyświetlono: 8143 razy
Zamieścił: Konrad Łukasik 2009-07-08 15:44:08
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2020-01-30 07:52:13